’’

BT - - KULTUR - Ol­ga Ravn

Hun hav­de al­tid en længsel ef­ter at bli­ve an­er­kendt og bli­ve al­min­de­lig, men sam­ti­dig og­så et ra­se­ri

En af dem, der skri­ver et brev til Tove Dit­lev­sen, er en 16- årig pi­ge, der er ked af, at hen­des mor drik­ker for me­get.

» Tove Dit­lev­sen si­ger, at pi­gen ba­re skal la­de mo­de­ren drik­ke, og det bli­ver man jo lidt cho­ke­ret over. Men Dit­lev­sen er ik­ke in­ter­es­se­ret i, at mo­de­ren skal slu­ge sin smer­te. Hvis mo­de­ren har et smer­te­fuldt liv, el­ler hvis hun er al­ko­ho­li­ker, så må hun ha­ve lov til at væ­re det. Folk skal ha­ve ret til at væ­re, hvem de er, sy­nes Tove Dit­lev­sen, om det så er at væ­re sær. «

Tove Dit­lev­sen tog of­te de sva­ges par­ti. Ol­ga Ravn me­ner, at sam­ti­dig med at Tove Dit­lev­sen var en be­rømt­hed, har hun he­le ti­den selv væ­ret en af sær­lin­ge­ne. » Og dem for­sva­rer hun, « for­tæl­ler Ol­ga Ravn.

Man­ge af tek­ster­ne hand­ler om at be­fin­de sig uden for nor­ma­len, og prø­ve at fin­de sig til­pas der. Der er man­ge af tek­ster­ne, der en­ten hand­ler om men­ne­sker, som ik­ke er en del af det al­min­de­li­ge liv, el­ler hand­ler om ik­ke selv at væ­re det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.