Selv­mord­s­for­søg på for­si­der­ne ’’

BT - - KULTUR - Sa­ra Buhl Ol­ga Ravn Fo­to: Scan­pix

ET HÅRDT LIV

Tove Dit­lev­sen le­ve­de et hårdt liv. Hun drøm­te om at bli­ve dig­ter li­ge fra barn­dom­men, men det øn­ske var ik­ke sød mu­sik i for­æl­dre­nes ører.

» Tove Dit­lev­sen var en møn­ster­bry­der, der i hvert fald ik­ke skul­le bli­ve dig­ter, men som ba­re skul­le gift es med en hånd­vær­ker, « si­ger An­ne­Ma­rie Mai, der er pro­fes­sor på In­sti­tut for Kul­tur­vi­den­ska­ber, Lit­te­ra­tur ved Syd­dansk Uni­ver­si­tet.

Hun vok­se­de op i et fat­tigt mil­jø på Vester­bro i Kø­ben­havn, dø­je­de med al­ko­hol- og pil­le­mis­brug, hav­de fl ere mis­lyk­ke­de æg­te­ska­ber og for­søg­te selv­mord fl ere gan­ge . Hun

TOVE DIT­LEV­SEN

TOVE DIT­LEV­SEN

blev født i 1918. Hun vok­se­de op i He­de­by­ga­de på Vester­bro. Se­ne­re ge­ne­ra­tio­ner ken­der ga­den fra fi lmen ’ Barndommens ga­de’ med So­fi e Gråbøl i ho­ved­rol­len. Og mu­sik af An­ne Lin­net.

SOM FOR­FAT­TER

ÆG­TE­SKA­BET be­gik en­de­lig selv­mord i 1976 i en al­der af 58.

» Tove Dit­lev­sens selv­mord­s­for­søg kom på for­si­den af avi­ser­ne. Hun var kendt af al­le, på et ni­veau som Ya­hya Has­san er det i dag, « si­ger Ol­ga Ravn. dre re­dak­tør Vig­go F. Møller i 1940 blev ad­gangs­bil­let til de aka­de­mi­ske kred­se, men æg­te­ska­bet holdt kun et par år. Hun blev se­ne­re gift tre gan­ge, se­ne­st med den se­ne­re che­fre­dak­tør på Ek­stra Bla­det Vi­ctor An­drea­sen.

af 1950’ er­ne faldt Tove Dit­lev­sen til­ba­ge i al­ko­hol- og pil­le­mis­brug.

og 1970’ er­ne var hun fl ere gan­ge ind­lagt på psy­ki­a­tri­ske ho­spi­ta­ler. I 1973 op­hør­te æg­te­ska­bet, og tre år se­ne­re, i 1976, be­gik Tove Dit­lev­sen selv­mord.

I SLUT­NIN­GEN

I 1960’ ER­NE

Det var me­re sen­sa­tio­nen end tek­ster­nes lit­teræ­re vær­di, der var i fo­kus, da Tove Dit­lev­sens es­says og klum­mer blev trykt i sin tid. I et es­say skri­ver hun me­get fred­fyldt om da­gen for hen­des selv­mord­s­for­søg, og det vak­te stor for­ar­gel­se i off ent­lig­he­den. Bo­gen vi­ser os der­for en min­dre kendt si­de af Tove Dit­lev­sen, nem­lig Tove Dit­lev­sen som me­di­e­per­son.

» For­di ti­den er gå­et, og Tove Dit­lev­sen som be­rømt­hed er trå­dt lidt i bag­grun­den, kan vær­ket træ­de ty­de­li­ge­re frem.

Sam­ti­dig tæn­ker man, ’ Gud, er vi ik­ke kom­met vi­de­re? Folk har sgu sta­dig de sam­me pro­ble­mer. De hav­de og­så pro­ble­mer med SM i 50’ er­ne, det er ik­ke kun på grund ’ 50 Sha­des Of Grey’, si­ger hun.

De hav­de og­så pro­ble­mer med SM i 50’ er­ne, det er ik­ke kun på grund ’ 50 Sha­des Of Grey

UD­GI­VEL­SER

Pi­ge­sind, 1939, dig­te Slan­gen i Pa­ra­di­set, 1939, dig­te Man gjor­de et barn fortræd, 1941, ro­man Barndommens ga­de, 1943, ro­man Blin­ken­de lyg­ter, 1947, dig­te Vi har kun hin­an­den, 1954, ro­man Der bor en ung pi­ge, 1955, dig­te Kvin­desind, 1955, dig­te Gift , 1971, erin­drin­ger Det run­de væ­rel­se, 1973, dig­te Vil­helms væ­rel­se, 1975, ro­man

Tove Dit­lev­sen er end­nu en gang ak­tu­el - nu i en ny bog ’ Jeg vil­le væ­re en­ke og jeg vil­le væ­re dig­ter’. Fo­to: Scan­pix

var Dit­lev­sen loy­al mod sit op­hav og tal­te de sva­ges sag. Per­son­ligt hungre­de hun li­vet igen­nem eft er an­er­ken­del­se og en hø­je­re po­si­tion i sam­fun­det, og ang­sten for ik­ke at slå til fulg­te hen­de li­vet igen­nem.

med den 30 år æl-

Der var lan­desorg i Dan­mark, da Tove Dit­lev­sen dø­de i 1976.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.