TEG­NER OG MUL­TI­TA­LENT

BT - - NAVNE -

70 ÅR I MOR­GEN

Tor­ben Weirup

Det er få dan­ske teg­ne­re, der har op­nå­et så stor ud­bre­del­se som Pe­der Bund­gaard. Det er mu­ligt, nav­net ik­ke umid­del­bart si­ger al­le no­get. Men har man haft nog­le af Dan Turèlls bø­ger mel­lem hæn­der­ne, er chan­cen for at væ­re stødt på en for­si­deil­lu­stra­tion af Pe­der Bund­gaard en­dog me­get stor. Han har og­så teg­net om­slag til ad­skil­li­ge dan­ske pop- og ro­ck­pla­der. Ik­ke mindst for Ga­so­lin’, men og­så Sort Sol og TV- 2. Og så er der alt det an­det, der er re­sul­ta­tet af et pro­duk­tivt liv, for­di han tid­ligt be­slut­te­de sig for at ta­ge sa­gen i egen hånd. Selv for­me sit liv i ste­det for at la­de an­dre gø­re det.

Ro­ck­en for­lø­ste ham

Det var fak­tisk ro­ck­en, der for­lø­ste ham, har Pe­der Bund­gaard selv for­talt i sin erin­drings­bog ’ Al­bum’, der ud­kom for ti år si­den. Den for­tæl­ler hi­sto­ri­en om lands­by­dren­gen, der ven­der ryg­gen til ga­dekæ­ret og ta­ger til den for­dær­ve­de stor­by, for det er der, sy­nes han, alt det ved­kom­men­de fo­re­går, mens 1960er­ne er ved at gå på hæld.

Det er ti­den for nye må­der at ska­be teg­ne­se­ri­er, en helt an­der­le­des form for mu­sik og an­dre in­ter­es­san­te for­mer for ame­ri­kansk kul­turim­pe­ri­a­lis­me, der selv­føl­ge­lig vak­te mod­stand hos dem, der men­te at vi­de bed­re.

Hvil­ket na­tur­lig­vis kun gjor­de det end­nu me­re til- lok­ken­de. Og­så i et kre­a­tivt mil­jø – det var før uni­ver­si­tets­marxi­ster­ne fi k sat en stop­per for alt det pjat med at brin­ge fan­ta­si­en til mag­ten – der var fuld af ta­lent.

Ga­so­lin’ og Turèll

Pe­der Bund­gaard blev en del af ti­dens be­at­mil­jø, mød­te Ga­so­lin’ og Dan Turèll, tog på Thy- lejr og over­væ­re­de den før­ste Roskil­de Festi­val. Han be­gynd­te at de­sig­ne pla­deomslag og re­di­ge­re­de før­ste ud­ga­ve af ’ Po­li­ti­kens Rock Lek­si­kon’. I 1980 blev han teg­ner ved Ek­stra Bla­det, i 1987 hen­tet til Det Fri Ak­tu­elt ind­til luk­nin­gen to år se­ne­re, der­eft er knyt­tet til Svik­møl­len og for en pe­ri­o­de igen Ek­stra Bla­det.

Teg­nin­ger­ne – der på det se­ne­re er ble­vet me­re el­ler min­dre afl øst af ma­le­ri­er – er om no­get det, man for­bin­der Pe­der Bund­gaard med. Den enk­le streg. Den præ­ci­se mil­jøskil­dring. Den lu­ne hu­mor.

Men mel­lem år og dag er det ble­vet til en læn­ge­re ræk­ke bø­ger for bå­de børn og voks­ne og her­un­der bå­de fag­bø­ger og ro­ma­ner.

Pe­der Bund­gaard har væ­ret med til at stift e Dan Turèlls Min­de­fond og Det Dan­ske Ro­ck­a­ka­de­mi og har mod­ta­get Cross- pri­sen for si­ne sa­ti­ri­ske teg­nin­ger og For­tæl­lefant­pri­sen for si­ne bør­ne­bogsil­lu­stra­tio­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.