Uskyl­dig dømt

BT - - TV - KRI­MI 06: 00 07: 15 11: 35 21: 00 19: 05 00: 25- 06: 00 09: 05 13: 15 15: 00 16: 45 22: 35

Læ­re­ren Ja­ck bli­ver uskyl­digt dømt, da en elevs fo­rel­skel­se fø­rer til fal­ske be­skyld­nin­ger om, at han har be­gå­et et seksu­elt over­greb mod en elev. Eft er at ha­ve af­so­net sin dom ta­ger Ja­ck mod Ca­li­fo­ni­en for at star­te et nyt liv. Men i by­en Sa­lem Falls er han ude for et uheld, så hans bil må på værk­sted, og han er der­for tvun­get til at bli­ve i by­en i et par da­ge. Roy bor i by­en med sin dat­ter Ad­die, og de dri­ver by­ens di­ner. Da det var Roy, der var skyld i Ja­cks uheld, til­by­der Ad­die ham fl uks et job på di­ne­ren som et pla­ster på sår­et. Ad­die til­by­der og­så Ja­ck et sted at bo – og Ja­ck be­slut­ter at bli­ve i by­en. Ja­ck for­tæl­ler, at han er tidl. sko­le­læ­rer, men ik­ke om sin fæn­gels­dom. Men han ved godt, at skal han bli­ve læn­ge­re, må han for­tæl­le sandheden – må­ske ik­ke mindst i ly­set af, at han har fø­lel­ser for Ad­die. Han be­slut­ter at gø­re det, og bå­de Ad­die og hen­des far tror på, at han er uskyl­dig dømt. Alt teg­ner der­for lyst, men så kom­mer Gil­li­an, Me­gan og Chel­sea ind i bil­le­det.

Med­vir­ken­de: De le­ger med hek­se­kunst, og i de­res leg har Gil­li­an få­et det ind­tryk, at hun er skabt til at væ­re sam­men med Ja­ck. ( TV3 Puls)

( T) Mun­tre mil­li­o­næ­rer. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1951.

( T) As­faltjung­len. Ame­ri­kansk kri­mi fra 1950. ( T) Hor­se­men of the Apo­ca­lyp­se. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1962.

( T) Sørø­ve­ren. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1948. ( T) Pre­sen­ting Lily Mars. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1943. ( T) El­vis: That’s the Way It Is. ( T) Or­lov i Hol­lywood. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1945. ( T) Ope­ra­tion Crossbow. Ame­ri­kan­sken­gelsk krigs­dra­ma fra 1965.

( T) Halvblods. Ame­ri­kansk western fra 1964. ( T) San An­to­nio. Ame­ri­kansk western fra 1945. Nat- tv.

Hvad sker der med et men­ne­ske, når det får en eti­ket på sig, som det ik­ke kan slip­pe af med? Det er Ja­ck ude for, men hå­ber at kom­me vi­de­re med hjælp f ra Ad­die. Fil­men er ba­se­ret på en best­sel­ler af Jodi Pi­coult med sam­me ti­tel. Fo­to: Vi­a­sat

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.