KUP MOD SVEND AUKEN

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 23 år si­den 1992

LØVEN 22.07 - 22.08 Der er no­get om­kring dig, som du helst ik­ke vil se på. Jo me­re du prø­ver på at und­gå vir­ke­lig­he­den, jo me­re for­vir­ret og tå­get vil din ver­den væ­re. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Det er vig­tigt, at du ik­ke la­der di­ne be­kym­rin­ger om små­ting få over­ta­get dit po­si­ti­ve hu­mør. Prøv om du kan se li­vet i en stør­re sam­men­hæng. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Der er knas i den i for­hold til et men­ne­ske, som står dig nær. Det vil gæl­de om at væ­re ær­lig over­for di­ne fø­lel­ser og si­ge det li­geud. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:**** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Der er en dej­lig ro­man­tisk stem­ning om­kring dig. Det er en god dag til at væ­re sam­men med men­ne­sker, som vir­ke­lig be­ty der no­get for dig. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Du er i syv sind om­kring et valg, som du skal fo­re­ta­ge, og ger­ne snart. Det er en god idé, at du ta­ler med en an­den per­son om det. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Der lig­ger nog­le fø­lel­ses­mæs­si­ge ud­for­drin­ger i luft en. Du får ik­ke dæk­ket di­ne be­hov, og i dag gæl­der det om at gi­ve ud­tryk for det! Kær­lig­hed:* Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Ting og sa­ger kan nemt bli­ve over­di­men­sio­ne­ret i dag. Det er vig­tigt, at du ik­ke slår stør­re brød op, end du kan ba­ge, som man si­ger. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** FISKENE 19.02 - 19.03 I dag kan du nær­mest fi nde på at gø­re hvad som helst. Du er af­gjort i dit re­bel­ske hjør­ne, hvor du ik­ke fi nder dig i no­get som helst. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**

158). ( Svær 61). ( Mid­del 30). ( Nem

- So­ci­al­de­mo­kra­tiets næst­for­mand Poul Nyrup Ras­mus­sen med­del­er, at han stil­ler op som kan­di­dat mod par­ti­for­mand Svend Auken.

Ar­kiv­fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.