MOR­TENS MAR

Land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen ri­si­ke­rer i dag at skul­le ud­ta­ge spil­le­re, der al­le mel­der af­bud. Det vil fø­re til ka­os, for Ol­sen har iføl­ge ham selv in­gen plan B

BT - - SPORTEN - UVIS­HED Mads Kind­berg Nielsen ni­el@ spor­ten. dk jeab@ spor­ten. dk

Jep­pe Dong Abra­ham­sen Dansk lands­holds­fod­bolds umid­del­ba­re frem­tid var sent i af­tes umu­lig at spå om.

DBU og Spil­ler­for­e­nin­gen vend­te i går klok­ken 18 til­ba­ge til for­hand­lings­bor­det på Ho­tel Mar­ri­ott i Kø­ben­havn, ef­ter at for­hand­lin­ger­ne var brudt sam­men søn­dag af­ten.

In­den avi­sens de­ad­li­ne var der end­nu ik­ke fun­det en løs­ning på stri­den, og der­med kan land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen stå i en slem kat­tepi­ne, når han i dag kl. 13 ud­ta­ger lands­hol­det til de kom­men­de test­kam­pe mod USA og Frank­rig, hvis kon­flik­ten ik­ke bli­ver løst in­den. Ol­sen ri­si­ke­rer nem­lig, at al­le spil­ler­ne mel­der fra, og så må han stil­le med et B- hold.

DBU har gi­vet den dan­ske land­stræ­ner lov til at ud­ta­ge li­ge præ­cis de spil­le­re, han vil, uag­tet om Spil­ler­for­e­nin­gen og DBU ik­ke fin­der frem til en ny lands­holds­af­ta­le.

» Li­ge nu fo­re­slår vi, at Mor­ten Ol­sen og Jess Thorup ( land­stræ­ner for U/ 21- lands­hol­det, red.) ud­ta­ger de spil­le­re, de vil, og så må spil­ler­ne selv be­slut­te, om de vil det her. Der er ik­ke no­gen lands­holds­af­ta­le, så spil­ler­ne må gø­re op med sig selv, om de vil spil­le un­der de vil­kår, vi til­by­der dem. Vi kan ik­ke gø­re an­det, « si­ger kom­mu­ni­ka­tions­che­fen i DBU, Jakob Høy­er.

Af­vi­ser mid­ler­ti­dig af­ta­le

DBUs ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Claus Bret­ton- Mey­er, åb­ne­de i sid­ste uge for, at uni­o­nen vil væ­re klar til at ind­gå en mid­ler­ti­dig af­ta­le, men det vil Spil­ler­for­e­nin­gen ik­ke væ­re med til.

» Dansk fod­bold fortje­ner en af­kla­ring nu in­den de kom­men­de for­be­re­del­ses-

LÆS ME­RE PÅ NÆ­STE SI­DE

TIR TSIRDSADGA 1G7 1. 7M. MAARRTTSS 2 2001155

Det er fuldt for­stå­e­ligt, hvis Mor­ten Ol­sen klør sig i hå­ret før da­gens lands­holds­ud­ta­gel­se. Sent i af­tes var det nem­lig sta­dig uvist, om han vil ha­ve si­ne nor­ma­le spil­le­re til rå­dig­hed til de to kom­men­de test­kam­pe mod USA og Frank­rig. Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.