’’

BT - - SPORTEN - Jakob Høy­er

Spil­ler­ne må gø­re op med sig selv, om de vil spil­le un­der de vil­kår, vi til­by­der dem

kam­pe. De nød­ven­di­ge nye kol­lek­ti­ve af­ta­ler mel­lem DBU og Spil­ler­for­e­nin­gen må på plads nu, så for­hand­lin­ger ik­ke bli­ver ud­skudt til kva­li­fi­ka­tions­kam­pen mod Ser­bi­en til ju­ni el­ler op imod se­ne­re kva­li­fi­ka­tions­kam­pe, « sag­de lands­holds­spil­ler Wil­li­am Kvist, der er med i Spil­ler­rå­det og be­sty­rel­ses­med­lem i Spil­ler­for­e­nin­gen, i går i en pres­se­med­del­el­se.

Det var ik­ke mu­ligt for BT at få en kom­men­tar fra Mor­ten Ol­sen i af­tes. BT vil­le el­lers ger­ne ha­ve spurgt ham om, hvad han har tænkt sig at gø­re, hvis al­le spil­ler­ne mel­der af­bud.

For to uger si­den af­slø­re­de Mor­ten Ol­sen dog, at han ik­ke tænk­te i en plan B, hvis Da­ni­el Ag­ger og co. ik­ke er til rå­dig­hed:

» Nej, det gør jeg ik­ke. Jeg bå­de hå­ber og tror på, at for­nuf­ten sej­rer. Jeg for­be­re­der mig på de to mod­stan­de­re og de spil­le­re, som skal lø­se de op­ga­ver. Læn­ge­re er den ik­ke. Det bli­ver de bed­ste dan­ske spil­le­re. Så­dan er det. Jeg kan ik­ke for­be­re­de mig på an­dre må­der, « lød det den­gang.

En ud­ta­lel­se, Ol­sens as­si­stent­træ­ner, Pe­ter Bon­de, gen­tog i BT i går.

» Det ene­ste, vi gør, er, som vi ple­jer. Vi kig­ger på de lands­holds­spil­le­re, som vi fin­der eg­ne­de til at ud­ta­ge, og det er det, som vi kon­cen­tre­rer os om. «

At af­ly­se land­skam­pe­ne er ik­ke en mu­lig­hed, da Dan­mark er for­plig­tet til at af­vik­le dem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.