DBU- top­pens sto­re fejl

BT - - SPORTEN -

SENT I AF­TES sad DBU og Spil­ler­for­e­nin­gen fort­sat ved for­hand­lings­bor­det på Ho­tel Mar­ri­ot i Kø­ben­havn i for­sø­get på at lan­de en ny lands­holds­aft ale. Mens dis­se linjer skri­ves er det der­for fort­sat uvist, hvor­vidt de to par­ter var i stand til at gi­ve håndslag og skul­der­klap om­kring en ny bonu­s­ord­ning for de rød- hvi­de. UVIST ER DET der­i­mod ik­ke, at der på den an­den si­de af den­ne kon­fl ikt ven­ter et re­pa­ra­tions­ar­bej­de af rang. De se­ne­ste ugers til ti­der skin­gre re­to­rik har væ­ret ska­de­lig. Ik­ke ba­re for dansk fod­bolds ima­ge. Men for for­hol­det mel­lem DBU på den ene si­de og lands­holds­spil­ler­ne på den an­den.

Uan­set gårs­da­gens re­sul­tat er der nu en af­grunds­dyb kløft mel­lem top­pen af lands­hol­dets hie­rar­ki – Lars Ja­cob­sen og Wil­li­am Kvist i sær­de­les­hed – og DBU- spid­sen med di­rek­tør Claus Bret­ton- Mey­er, for­mand Jesper Møller og næst­for­mand Thomas Christensen.

I DBU er skuff el­sen og ir­ri­ta­tio­nen over spil­ler­nes age­ren i den­ne sag stor. Spil­ler­ne har – be­væb­net af Spil­ler­for­e­nin­gen – skudt med skar­pt mod lands­hol­dets ’ ejer’ og har væ­ret over­ra­sken­de kom­pro­mis­lø­se i re­to­rik­ken og kri­tik­ken mod DBU- top­pen.

Omvendt står spil­ler­ne til­ba­ge med op­le­vel­sen af en nav­le­be­sku­en­de og snæ­ver­sy­net DBU- top, der ik­ke vil lands­hol­det el­ler for den sags skyld DBU det bed­ste. Mod­vilj­en mod især be­sty­rel­sen er stor. Jesper Møller og Thomas Christensen er in­ter­nt i Spil­ler­for­e­nin­gen de sto­re syn­de­re i den­ne kon­fl ikt. Fortjent el­ler ej.

DER ER IK­KE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.