Her er spil­ler­nes krav

Sam­men­brud­det i for­hand­lin­ger­ne skyld­tes A- lands­hol­dets krav om en stør­re del af ka­gen ved slut­run­der mod min­dre i løn, kan BT af­slø­re

BT - - SPORTEN - MOD­SVAR Sø­ren Hang­høj Kristensen srkr@ spor­ten. dk joko@ spor­ten. dk Jep­pe Dong Abra­ham­sen jeab@ spor­ten. dk Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg BT kan nu af­slø­re, præ­cis hvad det er for krav fra Spil­ler­for­e­nin­gens si­de, som søn­dag af­ten fik for­hand­lin­ger­ne om en ny lands­holds­af­ta­le mel­lem DBU og Spil­ler­for­e­nin­gen til at bry­de sam­men.

Da­ni­el Ag­ger og co. er klar til at ac- cep­te­re en løn­ned­gang, hvis hol­det sam­ti­dig får en stør­re an­del i ind­tæg­ter­ne, hvis de spil­ler Dan­mark i en slut­run­de, og hvis DBU gi­ver U21- spil­ler­ne og kvin­delands­hol­det en løn­for­hø­jel­se. Spil­ler­for­e­nin­gens ud­kast til en ny lands­holds­af­ta­le for de kom­men­de fi­re år vil sam­let set ko­ste DBU næ­sten 20 mio. kr.

For­sla­get er i di­rek­te mod­strid med DBUs øn­ske om bil­li­ge­re lands­hold. Et øn­ske, der fik DBU til at spil­le ud med et krav om, at spil­ler­ne på kvin­de-, U21- og A- lands­hol­det gik 17 pro­cent ned i løn.

» Jeg har læst Spil­ler­for­e­nin­gens ud­spil med in­ter­es­se. Men det, den mel­der ud, er kun hal­ve sand­he­der. For U21- og kvin­delands­hol­det kræ­ver Spil­ler­for­e­nin­gen en mar­kant frem­gang i løn- og bonu­s­ord­nin­ger­ne. Det har DBU gan­ske en­kelt er sam­let set 17 pro­cent dy­re­re, end de af­ta­ler, vi har i dag. Det har DBU gan­ske en­kelt ik­ke råd til, « un­der­stre­ger Jakob Høy­er.

Af­vi­ser for­hø­je­de krav

Lars Ja­cob­sen, der er med­lem af spil­ler­rå­det på lands­hol­det, af­vi­ser dog, at spil­ler­ne sam­let set har for­hø­jet de øko­no­mi­ske krav.

» Vi er nødt til at skil­le tin­ge­ne ad. Vi har til­budt en ned­gang i vo­res til­sku­e­rind­tæg­ter. Det be­ty­der, at vi har fo­re­slå­et en struk­tur, der gi­ver os min­dre i for­bin­del­se med ven­skabs- og kval- kam­pe. Der­i­mod mod­ta­ger vi en bonus, hvis vi kva­li­fi­ce­rer os til slut­run­der, der gav­ner DBU mar­kant øko­no­misk. Vi sy­nes, det er fair med en re­sul­ta­t­o­ri­en­te­ret løs­ning, der hæn­ger sam­men med de sport­s­li­ge re­sul­ta­ter, som de dan- ske fans bli­ver en del af, og som gi­ver man­ge mil­li­o­ner i kas­sen til DBU og vi­de­re til dansk fod­bold, « si­ger han i en pres­se­med­del­el­se.

Der­u­d­over lan­ger Ja­cob­sen ud ef­ter DBU, som Spil­ler­for­e­nin­gen me­ner har væ­ret slø­ve med at frem­læg­ge de nød­ven­di­ge op­lys­nin­ger:

» Først sent fre­dag frem­lag­de DBU de tal, vi har ef­ter­s­purgt gen­nem læn­ge­re tid. Tal­le­ne vi­ste blandt an­det en ny og mar­kant for­bed­ret me­di­e­af­ta­le til DBU. «

Iføl­ge Ek­stra Bla­det sik­rer den nye me­di­e­af­ta­le, der trå­d­te i kraft i ef­ter­å­ret 2014 og lø­ber til 2018, DBU i alt ca. 60 mio. kr. om året. I 2014, der dog var et min­dre ind­brin­gen­de år, hvad an­går tv- pen­ge, hav­de DBU 49 mio. kr. i tv- ind­tæg­ter. For­skel­len på 15 mio. kr. sva­rer alt­så til DBUs un­der­skud de se­ne­ste to år.

A- lands­holds­spil­ler­ne er pa­ra­te til at gå ned i løn, hvis de til gen­gæld får en stør­re an­del af ka­gen, hvis de kva­li­fi­ce­rer sig til en slut­run­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.