KON­FLIK­TEN VIL ONDT I LANG TID

For­hol­det mel­lem DBU og lands­hold­spil­ler­ne er øde­lagt på grund af kon­fl ik­ten, vur­de­rer kom­mu­ni­ka­tions­rå­d­gi­ver. Sponsor ærg­rer sig over lands­hol­dets svæk­ke­de ima­ge

BT - - SPOR­TEN - PER­SPEK­TIV Flem­m­ing Brandt fl b@ spor­ten. dk Jep­pe Pe­der­sen jepp@ spor­ten. dk Jep­pe Dong Abra­ham­sen jeab@ spor­ten. dk AF­STEM­NING: HVEM HAR DU SYM­PA­TI FOR? Chri­sti­an J. Schultz, kom­mu­ni­ka­tions­rå­d­gi­ver

Kon­fl ik­ten mel­lem DBU og lands­holds­spil­ler­ne, re­præ­sen­te­ret ved Spil­ler­for­e­nin­gen, kom­mer til at gø­re ondt et godt sty kke ud i frem­ti­den, og eft er­la­der lands­hol­dets ima­ge svæk­ket.

Så­dan ly­der det fra kom­mu­ni­ka­tions­rå­d­gi­ver Chri­sti­an J. Schultz, som har fulgt for­hand­lin­ger­ne om en ny lands­holds­aft ale fra si­de­linj­en, og Carls­berg, der er stor­sponsor for DBU.

» Jeg ved ik­ke, om det på­vir­ker vo­res brand, men det svæk­ker da he­le DBUs brand. Vi vil jo helst ken­de lands­hol­det og DBU for det spil, de spil­ler på ba­nen, og de op­le­vel­ser, det gi­ver os al­le sam­men - i ste­det for at væ­re kendt for en ar­bejds­kamp, « si­ger sponsor­chef hos Carls­berg Pe­ter Gi­a­co­mel­lo.

Ker­nen i kon­fl ik­ten har dels væ­ret DBUs ul­ti­ma­ti­ve krav om, at spil­ler­ne går ned i løn, dels uni­o­nens øn­ske om at ind­gå aft aler­ne in­di­vi­du­elt med spil­ler­ne frem for kol­lek­tivt. Et øn­ske, DBU op­gav, da Spil­ler­for­e­nin­gen blankt af­vi­ste.

Al­li­ge­vel brød for­hand­lin­ger­ne igen sam­men søn­dag aft en, da par­ter­ne ik­ke kun­ne nå til enig­hed om øko­no­mi­en i aft alen.

Al­le har tabt på kon­fl ik­ten

Selv om DBU og Spil­ler­for­e­nin­gen igen sat­te sig til for­hand­lings­bor­det i aft es, vil

BT SPURG­TE OM FØL­GEN­DE:

Hvem har du mest sym­pa­ti for i lands­holds­kon­fl ik­ten? Ved re­dak­tio­nens slut­ning hav­de 17.710 bru­ge­re stemt på bt. dk. for­lø­bet ko­ste dyrt på fl ere fron­ter, vur­de­rer kom­mu­ni­ka­tions­rå­d­gi­ver Chri­sti­an J. Schultz.

» Uan­set hvad er sam­ar­bejds­for­hol­det mel­lem spil­ler­ne og DBU øde­lagt. Sam­ti­dig sli­der man på et ima­ge, der i for­vej­en var ret slidt, og det gør det ut­ro­ligt svært for DBUs kom­merci­el­le af­de­ling at skaff e nye sponso­rer. Der kom­mer hel­ler ik­ke så man­ge til­sku­e­re, og så fal­der ind­tæg­ter­ne yder­li­ge­re. Man ri­si­ke­rer, at det he­le en­der i et kæm­pe selv­mål, « si­ger han.

At kon­fl ik­ten har tæ­ret på lands­hol­dets ima­ge, ses og­så på den af­stem­ning, BT lag­de på bt. dk, eft er søn­da­gens sam­men­brud. Da par­ter­ne genop­tog for­hand­lin­ger­ne kl. 18 i aft es, hav­de knap 15.000 bru­ge­re gi­vet de­res me­ning til ken­de om, hvem de hav­de mest sym­pa­ti for.

Re­sul­ta­tet er ned­slå­en­de for beg­ge par­ter, for in­gen af dem kan møn­stre et fl er­tal blandt BT- læ­ser­ne. Kun 27 pro­cent har størst sym­pa­ti for Spil­ler­for­e­nin­gen, mens 35 pro­cent er på DBUs si­de. 38 pro­cent har hver­ken sym­pa­ti for den ene el­ler an­den part.

Fejl på fejl

Selv om DBU hø­ster stør­re sym­pa­ti end Spil­ler­for­e­nin­gen i BTs af­stem­ning, vur­de­rer Chri­sti­an J. Schultz, at det er DBU, der har be­gå­et fl est fejl igen­nem for­lø­bet. For det før­ste kri­ti­se­rer han DBUs for­hand­lings­tak­tik, hvor man fra be­gyn­del­sen stil­le­de spil­ler­ne et ul­ti­ma­tum og kræ­ve­de, at de skrev un­der på en in­di­vi­du­el aft ale in­den 2. marts.

» Ken­der man lands­hol­det godt nok, ved man og­så, at det er en me­get so­li­da­risk fl ok, som helt fra ung­doms­hol­de­ne står sam­men. Det vir­ke­de som en rød klud på spil­ler­ne, « på­pe­ger kom­mu­ni­ka­tions­rå­d­gi­ve­ren om ul­ti­ma­tum­met, som in­gen af spil­ler­ne ac­cep­te­re­de.

Chri­sti­an J. Schultz me­ner og­så, at DBU spil­le­de med for­dæk­te kort om­kring den øko­no­mi­ske si­tu­a­tion, hvor un­der­skud­det på 15 mio. kr. over de se­ne­ste to år er ble­vet frem­hæ­vet igen og igen, mens åben­hjer­tig­he­den om­kring ind­tægts­si­den har hal­tet.

» Hvis det står til tro­en­de, at DBU først har in­for­me­ret Spil­ler­for­e­nin­gen så sent som fre­dag om de nye vil­kår for me­di­e­aft alen, som gi­ver DBU nye ind­tæ­ger, vir­ker det, som om man spil­ler med for­dæk­te kort. Så æn­dres he­le grund­la­get jo for for­hand­lin­ger­ne, « på­pe­ger han og til­fø­jer:

» Og så er det dumt at tro, at man kan ud­væl­ge de­le af sand­he­den, når man går ud og si­ger, at spil­ler­ne kræ­ver me­re i løn. Så går der 12 ti­mer, og så kan Spil­ler­for­e­nin­gen præ­sen­te­re fak­ta og si­ge, at så­dan for­hol­der det sig ik­ke. Det klæ­der ik­ke en na­tio­nal sport­sor­ga­ni­sa­tion, som ger­ne vil re­præ­sen­te­re bred­den. «

Tragi­ko­misk si­tu­a­tion

TIR TSIRDS­AD­GA 1G7 1. 7M. MAAR­RTTSS 2 2001155 Omvendt me­ner kom­mu­ni­ka­tions­rå­d­gi­ve­ren ik­ke, at Spil­ler­for­e­nin­gen og lands­holds­spil­ler­ne har be­gå­et man­ge fejl ind­til nu.

» Man kan si­ge, at de har væ­ret for af­ven­ten­de i de­res kom­mu­ni­ka­tion. Da DBU meld­te de­res ul­ti­ma­tum ud, var de lang tid om at sva­re. Og på sam­me må­de søn­dag aft en, da DBU nå­e­de at vin­de me­get af sym­pa­tien med sin ud­mel­ding om spil­ler­nes nye pen­ge­krav. Der skul­le der igen gå 12 ti­mer, in­den man kom på ba­nen. Man kun­ne godt væ­re me­re pro­ak­tiv i ste­det for at af­ven­te DBU. «

Schultz sam­men­lig­ner dansk fod­bolds nu­væ­ren­de si­tu­a­tion med den, som Ca­mero­uns lands­holds­spil­le­re stod i sid­ste som­mer, da de tru­e­de med boy­kot af VM i Bra­si­li­en, for­di de­res bonus­for­hold ik­ke var på plads.

» Det grin­te vi me­get af den­gang. Ni må­ne­der se­ne­re står vi selv i en sam­men­lig­ne­lig si­tu­a­tion, og det er da tragi­ko­misk for dansk fod­bold. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.