Højb­jerg li­geg­lad med løn­nen på lands­hol­det

BT - - SPORTEN - NY STEM­ME Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ spor­ten. dk Jo­han Lyng­holm Pe­der­sen

jo­hp@ spor­ten. dk

Den dan­ske lands­holds­spil­ler Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg meld­te sig i går ind i kon­flik­ten mel­lem Spil­ler­for­e­nin­gen og DBU.

På Fa­ce­book skrev Augs­burg­spil­le­ren et op­slag med en op­for­dring til at stop­pe kon­flik­ten.

» Pen­ge kan på in­tet tids­punkt over­skyg­ge glæ­den og ik­ke mindst æren over at re­præ­sen­te­re det dan­ske Alands­hold og Dan­mark, « lød det fra Højb­jerg.

Ud­sag­net kan tol­kes som en und­si­gel­se af Spil­ler­for­e­nin­gens for­slag, der sam­let vil ko­ste DBU 20 mio. kr. de kom­men­de fi­re år, og der­for vil­le BT ger­ne ha­ve haft Pi­er- re- Emi­le Højb­jerg til at ud­dy­be Fa­ce­book- op­da­te­rin­gen.

I en sms sva­rer Højb­jerg dog, at han ik­ke kan ud­ta­le sig me­re om kon­flik­ten.

Sta­dig sam­let front

Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg er ik­ke den før­ste, der har un­der­stre­get, at pen­ge ik­ke er spil­ler­nes pri­mæ­re in­ci­ta­ment for at træk­ke i den rød/ hvi­de trø­je.

» Der er ik­ke no­gen af os, som spil­ler på lands­hol­det for at tje­ne pen­ge. Det gør vi af lyst, og for­di vi har mu­lig­hed for det, « sag­de Chri­sti­an Erik­sen til Jyl­lands- Po­sten tid­li­ge­re på må­ne­den.

Trods Højb­jergs ud­mel­ding un­der­stre­ge­de an­fø­rer Da­ni­el Ag­ger end­nu en gang i går, at spil­ler­ne dan­ner en sam­let front.

» Vi står sam­men i det her, og vi bak­ker fuld­stæn­digt op om det til­bud, der er af­gi­vet fra Spil­ler­for­e­nin­gen til DBU, « sag­de Ag­ger

Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg sæt­ter æren over at spil­le på lands­hol­det hø­je­re end løn­nen for at op­træ­de i rødt og hvidt.

Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.