KONTRAKTKAOS

Spil­ler­mar­ke­det får nye reg­ler for agent- virk­som­hed næ­ste må­ned og det gi­ver DBU nye hovedbrud

BT - - SPORTEN - ANA­LY­SE Sø­ren Sor­gen­fri ssf@ spor­ten. dk

Dansk Bold­spil Uni­on ( DBU) har hæn­der­ne ful­de med lands­holds­kon­flik­ten, men et nyt hovedbrud ven­ter fod­bol­du­ni­o­nen.

1. april står fod­bol­dens spil­ler­mar­ked over­for den stør­ste om­vælt­ning udi fod­bold­hand­ler, si­den Bos­man­dom­men i 1995 spræng­te det da­væ­ren­de kon­trakt­sy­stem i stum­per og styk­ker.

Sid­ste år be­slut­te­de det glo­ba­le fod­bold­for­bund FI­FA at gen­nem­fø­re re­ge­læn­drin­ger for fod­bol­da­gen­ter med ef­fekt ved ud­gan­gen af den­ne må­ned.

Agent- be­teg­nel­sen drop­pes til for­del for en ti­tel som ’ mel­lem­mænd’ el­ler In­ter­me­di­a­ri­es i en dra­ma­tisk re­gu­le­ring af re­gel­sæt­tet i en af fod­bol­dens mest lu­kra­ti­ve og kon­tro­ver­si­el­le in­du­stri­er – hand­len med og re­præ­sen­ta­tio­nen af fod­bold­spil­le­re.

År­sa­gen er gan­ske en­kelt, at FI­FA har gi­vet op over­for en hær af ak­tø­rer - klub­ber, sport­s­che­fer, træ­ne­re, spil­ler­rå­d­gi­ve­re uden agent­li­cens, ad­vo­ka­ter og an­det godt­folk – i fod­bol­dens uni­vers, der i åre­vis har blæst på gæl­den­de reg­ler i jag­ten på hur­ti­ge pen­ge.

To slags agen­ter

Grund­læg­gen­de kan agen­ter og rå­d­gi­ve­re de­les op i to – dem der hel­hjer­tet og pro­fes­sio­nelt va­re­ta­ger de­res kli­en­ters in­ter­es­se, og dem der ude­luk­ken­de er i ga­met for pen­ge­nes skyld og er uden stør­re om­tan­ke for spil­ler­nes kar­ri­ere­for­løb.

Det er sidst­nævn­te, som FI­FA på sin vis vil til livs ved at gø­re mar­ke­det me­re frit.

Det har vist sig umu­ligt at spo­re al­ver­dens transak­tio­ner, når spil­le­re skif­ter klub og til­sva­ren­de umu­ligt at få over­blik over, hvem der har øko­no­misk in­ter­es­se i sal­get, så­dan sat på spid­sen. Et ek­sem­pel her­på er, at af de knap 30 per­ma­nen­te spil­ler­hand­ler, der fandt sted i Pre­mi­er Le­ague i ja­nu­ar i år, er pris og kø­be­de­tal­jer ik­ke of­fent­lig­gjort på no­gen af dem. Ik­ke én pris ram­te of­fent­lig­he­den.

Vin­te­r­en før, var det kun Ju­an Ma­tas over­gang fra Chel­sea til Man­che­ster Uni- ted for 350 mil­li­o­ner kro­ner, hvor pri­sen blev gjort of­fi­ci­el. De 47 an­dre blev luk­ket med ’ hem­me­lig’ pris. Hu­sker De i øv­rigt en spil­ler­han­del i Su­per­liga­en, hvor en klub/ klub­ber­ne ef­ter­føl­gen­de har of­fent­lig­gjort pri­sen?

Sto­re be­løb på spil

Og blot for at un­der­stre­ge pen­ge­strøm­men i den del af fod­bol­dens ver­den, er her et tan­ke­væk­ken­de dyk ned i et EU- ar­bejds­pa­pir fra 2012.

I sæ­so­nen 1994/ 95 li­ge før Bos­man- dom­men blev der gen­nem­ført 5.735 spil­ler­hand­ler i EU- zo­nen for cir­ka tre mil­li­ar­der kro­ner. Sæ­so­nen 2010/ 11 så 18.307 hand­ler for en vær­di på cir­ka 23 mil­li­ar­der kro­ner.

Her­af blev cir­ka halv­de­len af de 23 mil­li­ar­der kro­ner brugt i de fem stør­ste liga­er, Tys­kland, Eng­land, Spa­ni­en, Ita­li­en og Frank­rig, og da agen­ter ty­pisk lan­der 10 pro­cent af ka­gen, er der alt­så gå­et 2,3 mil­li­ar­der kro­ner til agent- salæ­rer ale­ne den sæ­son i Eu­ro­pa. Og det er kun de of­fi­ci­el­le tal. den pris som den kø­ben­de klub be­ta­ler den sæl­gen­de klub. Og her er en varm kar­tof­fel af di­men­sio­ner be­gra­vet

For det åb­ner for den så­kald­te dob­bel­tre­præ­sen­ta­tion – en af­løn­nings­mo­del, FI­FA tid­li­ge­re har be­kæm­pet.

FI­FA har væ­ret mod­stan­der af, at en agent kun­ne re­præ­sen­te­re bå­de spil­ler og klub i en for­hand­ling. Den dør åb­nes der nu for. Det kan så tvivl om agen­ten el­ler ’ mel­lem­man­dens’ – som han nu kom­mer til at hed­de – mo­ti­ver.

Det er ik­ke svært at fo­re­stil­le sig si­tu­a­tio­ner, hvor en kø­ben­de klub kan over­ta­le en ’ mel­lem­mand’ til at ta­le sin spil­ler ned i løn og bonus­ser un­der løf­te af, at trans­fer­pri­sen blev gjort kun­stigt hø­je­re, hvor­for ’ mel­lem­man­den’ må­lt på pro­cen­ter kan sco­re me­re på si­ne tre pro­cent af trans­fer­pri­sen end de tre pro­cent, han kan sco­re af spil­le­rens årsløn.

Juri­disk rag­na­rok

For det tred­je åb­nes der for en juri­disk tvist, når or­det ’ agent’ æn­dres til ’ mel­lem­mand’, for så vil spil­le­re el­ler an­dre, der ger­ne vil ind og ar­bej­de med og for spil­le­ren kun­ne åb­ne for, at kon­trak­ten ik­ke læn­ge­re er gæl­den­de og ugyl­dig. Det kan i vær­ste fald åb­ne for lidt af et rag­na­rok af ci­vi­le søgs­mål med min­dre DBU får lagt låg på den de­bat og er­klæ­ret hid­ti­di­ge af­ta­ler for gyl­di­ge el­ler ugyl­di­ge.

Des­u­den skal DBU ta­ge stil­ling til, om der skal ind­fø­res sær­li­ge krav til dan­ske ’ mel­lem­mænd’ - krav der kan gø­re dan­sker­nes si­tu­a­tion vær­re sam­men­lig­net med uden­land­ske ’ mel­lem­mænd’, der ar­bej­der un­der me­re li­be­ra­le for­hold.

Det er klart, at det ik­ke er de dan­ske agen­ter og klub­bers age­ren på spil­ler­mar­ke­det, der lig­ger til grund for re­ge­læn­drin­ger­ne, men det er ik­ke ukendt for de rød- hvi­de spil­le­re el­ler klub­ber at la­de sig kon­tak­te af el­ler for den sags skyld bru­ge per­so­ner, der i bed­ste fald har ar­bej­det i reg­ler­nes gråzo­ne. El­ler ba­re helt uden for reg­ler­ne.

Det er den grup­pe af ukon­trol­le­re­de skik­kel­ser, som FI­FA nu hå­ber at få un­der en form for kon­trol, og den ar­bejds­op­ga­ve er DBUs hovedbrud.

TIRS­DAG 17. MARTS 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.