FULDT FO­KUS

Mat­chvin­der Mads Hvil­som ser al­le­re­de nu frem til kam­pen på lør­dag mod sin tid­li­ge­re klub FC Midtjyl­land

BT - - SPORTEN - Jesper Rask Ni­co­lai Lar­sen Jacob Tjør­ne­lund Mads Ju­ste­sen Anders Eg­holm Jesper Bø­ge Jakob Blåb­jerg Ras­mus Thelan­der Ken­neth Emil Pe­ter­sen Hen­rik Dals­gaard Mads Hvil­som Martin Thomsen Jonas Dam­borg Martin Mik­kel­sen Ni­co­laj Thomsen Kasper Ris­gård

1- 0 Mads Hvil­som ( 32.) Mi­cha­el Johansen, 7

6.596 på DS Are­na i Ho­bro ( sta­dionre­kord)

OP­STIL­LING: 4- 4- 2

SNIT: 6,7

UD­SKIFT­NIN­GER: Ras­mus Lyn­ge Christensen ind for Qu­in­cy An­ti­pas ( 82.), Mads Jes­sen ind for Mikkel Thy­ge­sen ( 86.), Ru­ne Ha­strup ind for Martin Mik­kel­sen ( 90.) AD­VARS­LER: Jacob Tjør­ne­lund ( 41.)

OP­STIL­LING: 4- 4- 2

SNIT: 4,8

UD­SKIFT­NIN­GER: Ni­ck­las He­le­ni­us ind for Ras­mus Jöns­son ( 72.), Fre­de­rik Børsting ind for Pa­tri­ck Kristensen ( 72.), An­dreas Blomq­vist ind for Jakob Blåb­jerg ( 86.) AD­VARS­LER: In­gen

Det var en stors­mi­len­de Mads Hvil­som, der mød­te pres­sen, eft er han sam­men med hold­kam­me­ra­ter­ne fra Ho­bro IK hav­de be­sej­ret lo­kal­ri­va­ler­ne fra AaB 1- 0.

Det var nem­lig tak­ket væ­re hans fuld­træff er tæt in­de for­an mål eft er en halv ti­mes spil, at him­mer­læn­din­ge­ne sik­re­de sig sæ­so­nens ot­ten­de sejr i Su­per­liga­en.

» Jeg er stolt over re­sul­ta­tet. AaB har for os her i Ho­bro al­tid væ­ret ma­sto­don­ten i nord­jysk fod­bold, « sag­de Mads Hvil­som, der kun får få da­ge til at re­sti­tu­e­re før næ­ste sto­re Su­per­liga­op­ga­ve ven­ter.

» På lør­dag vil jeg vi­se mig igen. Jeg glæ­der mig helt vildt til at spil­le mod FC Midtjyl­land. Eft er min ung­doms­tid på de­res fod­bol­da­ka­de­mi kun­ne de ik­ke bru­ge mig i de­res Su­per­liga­trup. Det har ærg­ret mig. Men nu får jeg chan­cen for på de­res hjem­me­ba­ne og for øj­ne­ne af man­ge af min go­de ven­ner i by­en at ta­ge en sød hævn, « sag­de Mads Hvil­som med et smil.

Han lag­de eft er sej­ren ik­ke skjul på, at han har det fi nt med at de­le før­ste­plad­sen på Superligaens top­sco­rer­li­ste med FCMan­gri­be­ren Martin Pu­sic.

» Jeg er sind­sygt stolt over, at jeg ind­til vi­de­re har sco­ret så man­ge mål, « sag­de Mads Hvil­som og til­fø­je­de:

» Jeg har kon­trakt med Ho­bro halvan­den sæ­son me­re. Det er her mit ful­de fo­kus lig­ger, men skul­le der kom­me et in­ter­es­sant til­bud fra en uden­land­sk klub, vil jeg på for­hånd ik­ke af­vi­se, at jeg slår til. Til­bud­det skal væ­re dog ek­stra­or­di­nært godt. Der skal me­get til for at for­la­de en klub, der he­le ti­den har tro­et på én og gjort mig til den fod­bold­spil­ler jeg er i dag. «

21 kam­pe in­de i sæ­so­nen har Ho­bro 15 po­int ned til nedryk­nings­stre­gen og blot fi re po­int op til tred­je­plad­sen.

» Det er jeg pis­se­stolt over, « sag­de Ho­bro- træ­ner Jonas Dal, der fast­holdt sit man­tra om, at klub­ben ik­ke er kom­met i Su­per­liga­en for at und­gå, men for at op­nå no­get.

» Det er dog ik­ke ens­be­ty­den­de med, at vi nu går ben­hårdt ef­ter at kva­li­fi ce­re os til eft er­å­rets Eu­ro­pa Le­ague. Her i klub­ben ta­ger vi sta­dig én kamp ad gan­gen, « sag­de han.

I AaB- lej­ren lag­de man ik­ke skjul på, at man var skuff et over ne­der­la­get.

» In­den kam­pen var vi be­vid­ste om, at en sejr vil­le væ­re ens­be­ty­den­de med, at vi vil­le sæt­te os på tred­je­plad­sen. Men Ho­bro er alt­så svæ­re at spil­le mod. Stor ca­deau til dem. De har i den­ne sæ­son over­ra­sket alt og al­le, « sag­de AaB’s træ­ner Kent Nielsen.

Kon­fl ikt

Et an­det sam­ta­le­em­ne blandt AaB- spil­ler­ne var den igang­væ­ren­de løn­kon­fl ikt mel­lem DBU og lands­hol­det.

» Jeg hå­ber, at den bli­ver løst. Og mon ik­ke den gør det. Så­dan ple­jer det at gå i sa­ger som dis­se, « sag­de an­gri­be­ren Ni­ck­las He­le­ni­us, der ik­ke har sat sig syn­der­ligt ind i sa­gen.

» Eft er­som jeg tid­li­ge­re har væ­ret in­de om­kring lands­hol­det, har jeg mod­ta­get nog­le skri­vel­ser. Dem har jeg dog ik­ke nær­læst spe­ci­elt godt, « sag­de han.

Hold­kam­me­ra­ten Ni­co­laj Thomsen, der de­bu­te­re­de på Alands­hol­det i eft er­å­ret mod Ru­mæ­ni­en, øn­ske­de hel­ler ik­ke at si­ge sin me­ning om sa­gen. Fak­tisk rø­be­de han, at han er ud­sty­ret med mund­kurv.

» På lands­hol­det har man ud­valgt nog­le spil­le­re til at ta­ge sig af kom­mu­ni­ka­tio­nen udadtil. Den grup­pe til­hø­rer jeg ik­ke, « sag­de Ni­co­laj Thomsen.

TIRS­DAG 17. MARTS 2015

Mads Hvil­som ( tv.) sik­re­de Ho­bro sej­ren over AaB ef­ter en smuk as­sist fra Martin Mik­kel­sen ( i mid­ten)

Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.