’’

BT - - SPORTEN - Ar­se­ne Wen­ger, Ar­se­nals ma­na­ger

Mo­na­co er stor fa­vo­rit, men vi kan ska­be no­get spe­ci­elt. Og det kræ­ver det

For Ar­se­nals ma­na­ger Ar­se­ne Wen­ger bli­ver det et gen­syn med den klub, hvor træ­n­er­kar­ri­e­ren tog fart. Han fi k syv år på træ­ner­bæn­ken i fyr­ste­døm­met. Nu hå­ber han på at le­ve­re et fod­bold­mæs­sigt mira­kel i aft en og sen­de sin tid­li­ge­re ar­bejds­gi­ver ud i mør­ket.

» Vi gjor­de alt galt, og når man gør det, er det ene­ste, man tæn­ker på at få en ny chan­ce for at gø­re ska­den god igen, « si­ger Ar­se­ne Wen­ger.

Fransk­man­den er­ken­der dog, at der skal dyk­kes dybt.

» Mo­na­co er stor fa­vo­rit, men vi kan ska­be no­get spe­ci­elt. Og det kræ­ver det. Det hav­de da væ­ret bed­re at kom­me her­til med en 3- 0- sejr, men si­tu­a­tio­nen er an­der­le­des, og vi har 90 mi­nut­ter til at gri­be den chan­ce. Det er ik­ke i al­le li­vets sam­men­hæn­ge, man får den mu­lig­hed, « kon­klu­de­rer Ar­se­ne Wen­ger små­fi lo­so­fi sk.

Fransk bom­ber

Ar­se­nal vil på den mis­sion væ­re dybt afh æn­gig af, at front­lø­ber Oli­vi­er Giroud ud­vi­ser en helt an­den skarp­hed end i det før­ste mø­de. Her blev den fran­ske an­gri­ber ud­sat for skarp kri­tik, men han var på plet­ten i we­e­ken­den mod West Ham og lover bod og bed­ring.

» Jeg ved, når jeg har spil­let godt el­ler dår­ligt. Jeg ved, hvad det kræ­ver at slå igen. Fod­bold er en ved­va­ren­de ny be­gyn­del­se, når dom­me­ren fl øjter op, får man en ny chan­ce, og den skal vi for­føl­ge, « si­ger han.

» Den før­ste kamp var en dår­lig dag for he­le hol­det, men vi har ik­ke brugt me­get tid på at snak­ke om det. Det hand­ler om at fl yt­te fo­kus vi­de­re til næ­ste op­ga­ve, men kan vi ska­be det om­fang af chan­cer, som vi gjor­de mod West Ham, har vi sta­dig en chan­ce. «

Hos Mo­na­co ven­ter ve­te­ran­stop­per Ri­car­do Car­val­ho en hård fi ght fra Ar­se­nals si­de.

» De vil ka­ste alt ind på at ryste os. Vi skal hol­de kon­cen­tra­tio­nen og ri­de stormen af og be­vi­se, at sej­ren i London ik­ke ba­re var held. «

An­det­steds ta­ger Bay­er Le­ver­ku­sen til Madrid med en 1- 0 sejr fra det før­ste mø­de med At­léti­co, men ty­sker­ne kom­mer med mas­ser af selv­til­lid eft er fre­da­gens 4- 0- sejr over Stutt­g­art.

» Vi er nødt til at blæ­se til an­greb og gå eft er må­le­ne. En 1- 0- fø­ring er ik­ke me­get værd, så vi skal gå eft er at kom­me på tav­len, « ly­der det fra ty­sker­nes an­fø­rer, Si­mon Rol­fes.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.