Pre­mi­er Le­ague er vig­ti­ge­re end Cham­pions Le­ague

BT - - SPORTEN -

NE­DE 1- 3 SKAL Ar­se­nal for­sva­re den en­gel­ske ære i Cham­pions Le­ague. For det er vel her chan­cen for Pre­mi­er Le­agu­es re­præ­sen­ta­tio­ner sta­dig le­ver med tan­ke for at mis­mo­di­ge Man­che­ster Ci­ty næp­pe får no­get kon­struk­tivt ud af at ta­ge til Camp Nou med et 2- 1- ne­der­lag i ba­ga­gen.

Og det ta­ler sit eget ty­de­li­ge sprog, at Ar­se­nal skal til Mo­na­co og hen­te to mål, eft er at fransk­mæn­de­ne i det før­ste mø­de send­te et ska­des­pla­get hold til London og på mo­der­ne om­stil­lings­fod­bold pu­ste­de glø­den ud af ’ The Gun­ners’.

Sta­tus over ver­dens ri­ge­ste og vel stær­ke­ste ligas fi re re­præ­sen­tan­ter i Cham­pions Le­ague er far­vel til Li­ver­pool i grup­pe­spil­let, far­vel til Chel­sea sid­ste ons­dag og sand­syn­lig­vis good­bye til Ar­se­nal og Man­che­ster Ci­ty. CHEL­SEA VANDT CHAM­PIONS Le­ague i 2012, men el­lers er det nu­væ­ren­de eu­ro­pæ­i­ske fod­bold­land­skab langt fra det bil­le­de, der blev teg­net fra 2005 og fem sæ­so­ner frem med en­gelsk del­ta­gel­se i fi na­ler­ne som en selv­føl­ge­lig­hed.

Hvor­dan kun­ne det væ­re an­der­le­des, når eng­læn­der­ne kun­ne kø­be alt, der kun­ne ta­ge to på fo­den? Ru­le Bri­ti­a­nia, bul­l­do­gen bi­der og alt det der.

Det tog tid, men der kom et sam­let kon­ti­nen­talt eu­ro­pæ­isk mod­svar fra FC Bay­ern, FC Bar­ce­lo­na og Re­al Madrid, og de en­gel­ske hold har ik­ke væ­ret i stand til at sva­re igen. TVÆR­TI­MOD SER VI nu Mo­na­co sen­de B- kæ­den til London, do­mi­ne­re og be­sej­re Ar­se­nal på Emira­tes med et sta­te- of- the- art- om­stil­lings­spil.

El­ler Chel­sea, der frem­står som Pre­mi­er Le­agu­es mest dy­na­mi­ske og at­le­ti­ske hold, bli­ve fy­sisk sat til vægs af Pa­ris SG. Fransk­mæn­de­ne send­te i lø­bet af de to 1/ 8- fi na­ler den ene hag­l­by­ge af ind­læg af sted eft er den an­den og vandt langt det me­ste i luft spil­let.

Det er jo ik­ke, for­di Lau­rent Blanc har genop­fun­det den dy­be tak­ti­ske tal­ler­ken med sit ny­ri­ge pa­ri­si­ske mand­skab – det er nær­mest ren rå po­wer og kno­fedt – men det var nok til at vip­pe et af Pre­mi­er Le­agu­es bed­ste de­fen­si­ve mand­ska­ber af pin­den. DE EN­GEL­SKE KLUB­BER står nu der, hvor Se­rie A be­væ­ge­de sig hen ved årtu­sin­de­skift et. Ver­dens bed­ste spil­le­re op­t­rå­d­te for ita­li­en­ske klub­ber med et stort aft ryk på de eu­ro­pæ­i­ske tur­ne­rin­ger til føl­ge – der var ita­li­en­ske fi na- li­ster i al­le – bort­set fra en – ud­ga­ver af UE­FA Cup’en i 90er­ne.

Kra­vet om suc­ces vok­se­de sig stør­re med en sky af træ­ner­fy­rin­ger til føl­ge og mang­len­de kon­ti­nu­i­tet i op­byg­ning af trup­per­ne samt øko­no­misk over­for­brug. Det er sam­me de­ka­den­ce, Eng­land op­le­ver nu. Træ­ne­re ry­ger for et godt ord, og trup­per­ne sup­ple­res op med nye spil­le­rind­køb til en gen­nem­snit­lig årsløn på 15 mio. kr.

Sam­ti­dig er den in­ter­ne kon­kur­ren­ce i Pre­mi­er Le­ague skær­pet. Det gi­ver ik­ke læn­ge­re me­ning at ta­le om ’ Big Four’ – nu kæm­per Chel­sea, Ar­se­nal, Uni­ted og Li­ver­pool med Ci­ty, Tot­ten­ham, West Ham og Sout­hamp­ton om de fi re bil­let­ter til Cham­pions Le­ague. På den fa­con bli­ver det vig­ti­ge­re at hol­de sig in­de i top- fi re- var­men i Pre­mi­er Le­ague end at be­va­re det eu­ro­pæ­i­ske fo­kus, sam­ti­dig med at fod­bol­dens tak­ti­ske for­ny­el­ser helt ty­de­ligt ik­ke kom­mer fra Eng­land pt. ALEX FER­GU­SONS TAK­TI­SKE jern­hånd er pen­sio­ne­ret, og nu­ti­dens Man­che­ster Uni­ted le­ger Foot­ball Ma­na­ger for mil­li­ar­der. Arsè­ne Wen­gers Ar­se­nal har al­drig rig­tig slå­et igen­nem på eu­ro­pæ­isk plan, og fransk­man­den fort­sæt­ter med at ig­no­re­re be­ho­vet for en de­fen­siv midt­ba­ne­spil­ler i ver­dens­klas­se. Man­che­ster Ci­ty har ver­dens stør­ste løn­bud­get, men spil­ler in­gen stør­re eu­ro­pæ­isk rol­le, og mens Chel­seas at­le­ter knu­ser al mod­stand i Pre­mi­er Le­ague, er man re­du­ce­ret til mid­del­må­di­ge ar­bejds­mænd i Cham­pions Le­ague. JOSÉ MOURIN­HO HAR om no­gen på træ­ner­si­den præ­get eu­ro­pæ­isk top­fod­bold de se­ne­ste 10 år. Han før­te el­lers hen­syg­nen­de In­ter til den eu­ro­pæ­i­ske tro­ne ud fra en mester­lig ud­nyt­tel­se af Wes­ley Snei­j­ders kom­pe­ten­cer. Hol­læn­de­ren har ik­ke væ­ret i nær­he­den af det ni­veau, si­den In­ter vandt Cham­pions Le­ague i 2010. José Mourin­ho drog vi­de­re og genop­byg­ge­de Re­al Madrid eft er sam­me lek­tie – stort fo­kus på at mini­me­re mod­stan­de­rens chan­cer, min­dre fo­kus på at op­ti­me­re eg­ne chan­cer. SPØRGS­MÅ­LET ER NU, om ti­den er lø­bet fra José Mourin­hos nød­dek­næk­ker- fod­bold? Og Ar­se­nal og Pre­mi­er Le­ague i et bre­de­re per­spek­tiv.

José Mourin­hos ( tv.) Chel­sea er al­le­re­de ude af den­ne sæ­sons Cham­pions Le­ague, mens Ar­se­nal og Arsè­ne Wen­ger i af­ten ude mod Mo­na­co skal for­sø­ge at ven­de et 1- 3- ne­der­lag fra den før­ste kamp. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.