TÆT­TE SE­MI­FI­NA­LER

BT tip­per et mø­de mel­lem Søn­derjy­ske og Her­ning i fi­na­len

BT - - SPORTEN - Pe­ter Fred­berg fred@ spor­ten. dk BTs TIP: SÅ­DAN GÅR DET I SE­MI­FI­NA­LER­NE Fo­to: Jan Kors­gaard

DM- SE­MI­FI­NA­LER

Drøm­me­se­ri­er, som går he­le vej­en og af­gø­res i et ve­ri­ta­belt dra­ma i den sy­ven­de kamp.

Det er BTs bud på to jy­ske klas­si­ke­re med en unik hi­sto­rik. DM- se­mi­fi­na­ler­ne Her­ning Blue Fox- Es­b­jerg Ener­gy og Søn­derjy­ske- Fre­de­riks­havn Whi­te Hawks med ned­kast tirs­dag kl. 19.30.

Fem gan­ge på seks år i 90er­ne mød­tes ’ fjen­der­ne’ Her­ning og Es­b­jerg i fi­na­len.

Og se­ri­er­ne mel­lem Søn­derjy­ske og Fre­de­riks­havn kul­mi­ne­re­de i DM- fi­na­len for to år si­den med søn­derjysk sejr i for­læn­get spil­le­tid i den sy­ven­de kamp i et vildt spæn­dings­dra­ma i Fre­de­riks­havn.

Da Whi­te Hawks i 2008 mød­te Søn­derjy­ske i se­mi­fi­na­len, sag­de sport­s­chef Sø­ren Laurit­sen in­den se­ri­en til BT uden dog at næv­ne Vo­jens ved navn:

» Vi hol­der ik­ke ved de små sta­tio­ner. «

Rung­sted- kap­ta­jn Joachim Hol­ten Møller har i syv kam­pe haft Her­ning Blue Fox tæt Er det et plus for Es­b­jerg, at de har kun­net kon­cen­tre­re sig om for­be­re­del­ser­ne si­den in­de på li­vet på godt og ondt. 6. marts? Er det et mi­nus for Her­ning, at de skul­le ud i syv fy­sisk og men­talt op­s­li­den­de Hans vur­de­ring af se­mi­fina­kam­pe mod Rung­sted? Plus­ser og mi­nus­ser len:går li­ge op, så det spørgs­mål er ik­ke no­get te­ma. Me­re af­gø­ren­de er det, at Her­ning har en stør­re bredde end Es­b­jerg. Det bli­ver » Her­ning vin­der, må­ske i af­gø­ren­de. Er Lu­bos Pis­ar en bed­re må­l­mand end Yuta­ka Fuku­fuji? Ja, i grund­se­ri­en var syv kam­pe. Af to grun­de: De han klart bed­re. Men den se­ne­ste må­ned har ja­pa­ne­ren løf­tet sig sam­men med he­le har den stør­ste bredde og den Es­b­jerg- hol­det, så af­gø­rel­sen fal­der ik­ke på det punkt. bed­ste må­l­mand. «

HER­NING BLUE FOX- ES­B­JERG ENER­GY: BTs TIP: Her­ning Blue Fox vin­der 4- 3 i kam­pe. SØN­DERJY­SKE- FRE­DE­RIKS­HAVN WHI­TE HAWKS:

Søn­derjy­ske var læn­ge om at fin­de den rig­ti­ge må­l­mand i fin­nen Jo­ni Myl­ly­koski, mens ame­ri­ka­ne­ren Joe Fal­lon har væ­ret en so­lid ke­e­per gen­nem he­le sæ­so­nen for ven­del­bo­er­ne, og det lig­ger i luf­ten, at det bli­ver en må­l­fat­tig af­fæ­re mel­lem to de­fen­si­ve stær­ke hold. I an­gre­bet har Søn­derjy­ske de stør­ste in­di­vi­du­a­li­ster og to brand­var­me dan­ske spil­le­re i Thomas Spel­ling og Kim Lyk­ke­skov. Og så har Søn­derjy­ske tra­di­tio­nen tro en ’ sy­ven­de spil­ler’ i liga­ens stør­ste og mest stø­jen­de pu­bli­kum.

BTs TIP: Søn­derjy­ske vin­der 4- 3 i kam­pe.

Dril­le­ri­er­ne er en del af ga­met, og ven­del­bo­er­ne kør­te da og­så søn­derjy­der­ne over den­gang.

Es­b­jergs vil­de sti­me

’ Es­b­jerg Ener­gy er play­of­fs jo­ker’ hed BTs over­skrift til kvart­fi­na­ler­ne før mø­det med Oden­se Bul­l­dogs, og stormen fra Vester­ha­vet blæ­ste det fyn­s­ke hund­e­hus om­kuld i fi­re kam­pe.

Es­b­jergs ca­na­di­ske co­ach med 171 NHL- kam­pe som wing i ba­ga­gen, Mark Pe­der­son, har haft en uge læn­ge­re end Blue Fox til at pu­ste ud i.

» Det kan væ­re bå­de po­si­tivt og ne­ga­tivt med den lan­ge pau­se. Vi glæ­der os og er for­be­redt på, at det kan bli­ve en lang og hård se­rie, « si­ger han.

Hans ’ ca­na­di­ske hær’ gi­ver ve­stjy­der­ne en ko­los­sal of­fen­siv styr­ke, og den ja­pan­ske må­l­mand, Yuta­ka Fuku­fuji, har løf­tet sig mar­kant og spil- le­de med en red­nings­pro­cent mod Oden­se Bul­l­dogs på 93,6.

» He­le hol­det har hæ­vet over­lig­ge­ren, « si­ger be­sty­rel­ses­for­mand Chri­sti­an Røl­mer Christensen i en kom­men­tar til, at Es­b­jerg Ener­gy har vun­det de se­ne­ste ni kam­pe.

» Det er dej­ligt, at man er be­gyndt at snak­ke om an­det end fod­bold og hånd­bold på ga­den i Es­b­jerg. Vi kan mær­ke eu­fori­en og ny­der det. Det er stort at stå i en se­mi­fi­na­le, « si­ger han.

Brag i ven­te

Søn­derjy­ske og Fre­de­riks­havn Whi­te Hawks brug­te fem kam­pe på at sen­de hen­holds­vis Rø­d­ov­re Migh­ty Bulls og Aal­borg Pira­tes på tidlig som­mer­fe­rie.

In­den sæ­son­star­ten tip­pe­de BT, at det var de kom­men­de fi­na­li­ster med Søn­derjy­ske som fa­vo­rit­ter til at vin­de gul­det for tred­je år i træk, men nu bra­ger de alt­så sam­men ’ i uti­de’.

» Beg­ge hold har en god de­fen­siv, og ef­fek­ti­vi­te­ten bli­ver et nøg­le­punkt i en må­l­fat­tig se­rie, « for­ud­ser Søn­derjy­skes sport­s­chef, Sø­ren Sto­ck­fi­sch.

» Jeg hæf­ter mig ved, at Whi­te Hawks har haft de fær­re­ste ud­vis­nings­mi­nut­ter af al­le, og at Adam Mil­ler og Co­lin Vo­ck er hot­te. Jo, det bli­ver tæt og in­tenst. «

Her­ning- kap­ta­j­nen Da­ni­el Nielsen og top­sco­re­ren Hen­rik Eriks­son fal­der hin­an­den om hal­sen i en kamp mod Rung­sted. Nu ven­ter Es­b­jerg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.