Sa­gan fik en­de­lig sin før­ste sejr

BT - - SPORTEN - SAXO- TRI­UMF Mads Kind­berg Nielsen ni­el@ spor­ten. dk

Pe­ter Sa­gan fik en­de­lig sin før­ste sejr for Tin­koff- Saxo, da han sprin­te­de først over stre­gen på sjet­te eta­pe i Tir­reno- Adri­a­ti­co. Magnus Cort ( Ori­ca Gre­e­nEd­ge) im­po­ne­re­de og slut­te­de på fjer­de­plad­sen.

Den slo­vaki­ske stjer­ne Pe­ter Sa­gan hø­rer til blandt spor­tens ab­so­lut stør­ste nav­ne, og Oleg Tin­kov har hen­tet den 25- åri­ge pe­dal­pi­sker til sit hold med kra­vet om en mas­se eta­pe­sej­re.

I den­ne end­nu kor­te sæ­son har det skor­tet på net­op tri­um­fer for Pe­ter Sa­gan, der til gen­gæld har til­fø­jet fi­re an­den­plad­ser til sam­lin­gen. Men på den regn­vej­r­s­pla­ge­de sjet­te eta­pe i Tir­reno- Adri­a­ti­co var han bedst i spur­ten.

Ge­rald Ci­o­lek og Jens De­bus­sche­re kom i mål ef­ter Pe­ter Sa­gan, og de var al­drig i nær­he­den af at slå slovak­ken, der for før­ste gang for al­vor vi­ste, hvor­for Oleg Tin­kov har ka­stet en mas­se rus­si­ske bank­mil­li­o­ner ef­ter den hur­ti­ge af­slut­ter.

Magnus Cort vi­ste sig igen frem i det pre­sti­ge­fyld­te løb i Ita­li­en. Desvær­re hav­de dan­ske­ren ik­ke de sid­ste kræf­ter til at træ­de for­bi ryt­ter­ne for­an ham, men det vid­ner om go­de tak­ter i frem­ti­den, at Cort kø­rer med på det­te ni­veau.

Con­ta­dor langt fra sej­ren

I dag kø­res sid­ste eta­pe i Tir­reno- Adri­a­ti­co. Me­nu­en er en 10 ki­lo­me­ter lang en­kelt­start, og me­get skal gå galt, hvis ik­ke Nairo Qu­in­ta­na skal vin­de det sam­le­de klas­se­ment.

Den væv­re co­lom­bi­a­ner fø­rer med 38 se­kun­der ned til Bauke Mol­le­ma, der er nær­me­ste for­føl­ger.

Al­ber­to Con­ta­dor vandt Tir­reno- Adri­a­ti­co i 2014, men Bjar­ne Ri­is’ trum­f­kort i bjer­ge­ne lig­ger num­mer fem og er et mi­nut og tre se­kun­der ef­ter Nairo Qu­in­ta­na in­den en­kelt­star­ten, og spa­ni­e­ren får der­med ual­min­de­ligt svært ved at gen­vin­de lø­bet.

Pe­ter Sa­gan vandt omsi­der sin før­ste eta­pe for Tin­koff- Saxo.

Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.