De kvæ­ler F1

Red Bull- chef fryg­ter, at Mer­ce­des- do­mi­nan­sen vil dræ­be in­ter­es­sen for For­mel 1. Eks­pert kal­der det for po­li­tik

BT - - SPORTEN - FOR­MEL ZZZ... Ni­co­laj Thomas Tru­el­sen ni­tr@ spor­ten. dk

Mer­ce­des’ ud­vik­lings­chef, Thomas We­ber, har god grund til at væ­re stolt. Her flan­ke­ret af tea­mets su­veræ­ne kørere, Ni­co Ros­berg ( tv.) og Lewis Ha­milt­on.

Al­le kun­ne se det. Mer­ce­des do­mi­ne­re­de årets før­ste For­mel 1- løb i Au­stra­li­en fra start til slut. Det har få­et kon­kur­ren­ter­ne fra Red Bull til at true med at gå ud af spor­ten, hvis ik­ke for­bun­det dæm­per do­mi­nan­sen.

» Hvis vi er to­talt util­fred­se, når sæ­so­nen er for­bi, vil vi over­ve­je en F1- exit, « si­ger Red Bull- hol­dets sport­s­li­ge rå­d­gi­ver, Hel­mut Marko, til The Gu­ar­di­an.

Ud­mel­din­gen kom­mer, for­di hol­det me­ner, at de nu- væ­ren­de reg­ler, der blev ind­ført før sid­ste sæ­son, øde­læg­ger spæn­din­gen og ska­ber et ’ to- he­ste- løb’. Der­for øn­sker Red Bulls team­chef, Chri­sti­an Hor­ner, at bilsport­s­for­bun­det FIA sæt­ter en stop­per for Mer­ce­des’ su­veræ­ni­tet, li­ge­som de iføl­ge ham gjor­de, da Red Bull do­mi­ne­re­de for nog­le år til­ba­ge.

» Da vi vandt, blev der gjort alt for at træk­ke os til­ba­ge. Det er ik­ke kun sket for os, men og­så for McLa­ren og Wil­li­ams i tid­li­ge­re år, « si­ger Chri­sti­an Hor­ner til The Gu­ar­di­an.

F1 skal nok over­le­ve

Mo­tor­sport­s­eks­pert Jo­hn Nielsen fryg­ter og­så for in­ter­es­sen, men han er sik­ker på, at F1 nok skal over­le­ve. blem i de nu­væ­ren­de reg­ler, der for­hin­drer hol­det i at gø­re no­get ved den sto­re ulig­hed mel­lem bi­ler­nes mo­to­rer. De reg­ler kan imid­ler­tid bli­ve æn­dret til næ­ste sæ­son.

» Det, der hæn­ger over he­le do­mi­nan­sen, er mo­tor­reg­le­men­tet fra sid­ste år. Det er fast­bun­det i 2015, og der kan ik­ke la­ves æn­drin­ger, med­min­dre det er enstem­migt. Hvis man vil ha­ve æn­drin­ger ef­ter 2015, skal der kun væ­re et fler­tal, « si­ger Jo­hn Nielsen, som der­for me­ner, at Red Bulls ud­mel­din­ger er su­re op­stød og po­li­tik.

» Jeg vil gi­ve dem lidt ret. For uan­set hvad de gør, kan de ik­ke få no­get ud af det, for­di de­res part­ner Re­nault ik­ke må ud­vik­le me­re på mo­to­ren. Men de skal ik­ke pi­be, for de

Fo­to: Reu­ters har selv væ­ret med til at ac­cep­te­re reg­ler­ne. De­res ene­ste chan­ce er så at la­ve po­li­tik, hvor man pres­ser på for at få ind­ført nog­le reg­ler, der gør, at Mer­ce­des bli­ver straf­fet, « si­ger Jo­hn Nielsen.

De an­dre skal vi­de­re­ud­vik­le

Om det nu­væ­ren­de sy­stem er godt for F1, er et helt an­det spørgs­mål.

» FIA er nødt til at si­ge, at mo­tor­reg­le­men­tet fra 2014 er for­kert. Der skal væ­re re­ge­læn­drin­ger, som ik­ke gør Mer­ce­des dår­li­ge­re, men som gi­ver de an­dre lov til at ud­vik­le vi­de­re. Jeg tror ik­ke på, at Mer­ce­des- do­mi­nan­sen er pro­ble­met, for hvis du går til­ba­ge, har der væ­ret nøj­ag­tig de sam­me ting med Red Bull, McLa­ren og Wil­li­ams, « for­kla­rer han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.