Woz­ni­a­cki røg ud til schweizer

BT - - SPORTEN - EXIT Mads Kind­berg Nielsen ni­el@ spor­ten. dk

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki er højst over­ra­sken­de fær­dig ved BNP Pa­ri­bas Open i In­di­an Wells ef­ter ne­der­la­get til den un­ge schweizer Be­lin­da Ben­cic. Woz­ni­a­cki tab­te med cif­re­ne 4- 6, 4- 6.

Woz­ni­a­cki var se­e­det som num­mer fi­re i WTA- tur­ne­rin­gen i Ca­li­for­ni­en, mens schweize­ren er vur­de­ret som tur­ne­rin­gens 31.- bed­ste spil­ler, og der­for væk­ker det op­sigt, at dan­ske­ren nu er ude af tur­ne­rin­gen al­le­re­de ef­ter tred­je run­de.

18- åri­ge Be­lin­da Ben­cic, der bli­ver kaldt ’ den nye Mar­ti­na Hin­gis’, im­po­ne­re­de kam­pen igen­nem og ud­spil­le­de i fle­re du­el­ler Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, der omvendt al­drig fandt ind i no­gen ryt­me. Gan­ske som i den før­ste kamp mod tu­ne­se­ren Ons Ja­b­eur, som og­så ud­for­dre­de det ame­ri­kan­ske ten­nis­pu­bli­kums dan­ske dar­ling.

Stor skuf­fel­se

I næst­sid­ste par­ti brød Ben­cic Woz­ni­a­cki, der slet ik­ke kun­ne gra­ve sla­ge­ne frem til at af­gø­re du­el­ler­ne. Selv i det sid­ste par­ti spil­le­de Woz­ni­a­cki de­fen­sivt og over­lod ini­ti­a­ti­vet til sin mod­stan­der, der blandt an­det ham­re­de en flot for­hånd ned langs linj­en.

Ved stil­lin­gen 40- 15 og to mat­ch­bol­de til schweize­ren slog Woz­ni­a­cki i net­tet, og der­for må hun for­la­de tur­ne­rin­gen, som hun vandt til­ba­ge i 2011.

For Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki er re­sul­ta­tet en stor skuf­fel­se. Dan­ske­ren kom til In­di­an Wells øst for Los An­ge­les med en tur­ne­rings­sejr fra Ma­lay­sia i ten­ni­st­a­sken, og det var der­for ven­tet, at dan­ske­ren uden de sto­re an­stren­gel­ser vil­le avan­ce­re mod Be­lin­da Ben­cic.

Be­lin­da Be­cic skal nu i ot­ten­de­dels­fi­na­le op imod vin­de­ren af kam­pen mel­lem ser­bi­ske Je­le­na Jan­ko­vic og Ma­di­son Keys fra USA.

epa04665368 Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki of Den­mark re­turns a ball to Be­lin­da Ben­cic of

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.