Uac­cep­ta­belt

Den kon­ser­va­ti­ve par­ti­le­del­se er ra­sen­de over til­svært­ning

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk BTs forside 11. marts. BTs forside 12. marts

BAL­LA­DE

Fle­re højt pro­fi le­re­de par­ti­med­lem­mer ri­si­ke­rer at bli­ve smidt ud af De Kon­ser­va­ti­ve.

Det er kon­se­kven­sen af en ræk­ke af­slø­rin­ger i BT. Par­ti­se­kre­tær Sø­ren Vand­sø har sam­men med pres­se­chef Ben­ny Dams­gaard un­der­søgt sa­gen, og mel­din­gen er kon­tant.

» Det er to­talt uac­cep­ta­belt og un­der al kri­tik at ta­le dår­ligt om an­dre kon­ser­va­ti­ve bag de­res ryg og i sær­de­les­hed at spre­de ne­ga­ti­ve hi­sto­ri­er om dem i pres­sen. Al­le in­vol­ve­re­de par­ter i den­ne sag er gå­et over stre­gen for, hvad vi i Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti for­ven­ter af vo­res kan­di­da­ter og til­lids­folk, « skri­ver Sø­ren Vand­sø i en be­sked, som BT er kom­met i be­sid­del­se af, på par­tiets luk­ke­de forum.

BT har af­dæk­ket, hvor­dan en an­sat i den kon­ser­va­ti­ve pres­se­tje­ne­ste, Mor­ten Sche­els­beck, sam­men med den tid­li­ge­re KU- for­mand Ru­ne Kristensen og par­ti­fæl­len Ni­chlas Vind for­søg­te at plan­te en hi­sto­rie i pres­sen om, at en an­den kan­di­dat, Mads Hol­ger, i 2013 skul­le ha­ve ra­se­ret et ho­tel­væ­rel­se. Den us­an­de hi­sto­rie kun­ne ik­ke be­kræft es og blev al­drig bragt.

Kla­ge­de til Lars Bar­fo­ed

Den da­væ­ren­de kreds­for­mand i Tår­n­by, som ger­ne vil­le op­stil­le Mads Hol­ger, Bri­an Møl­leb­jerg, kla­ge­de til da­væ­ren­de par­ti­for­mand Lars Bar­fo­ed, som lo­ve­de at sa­gen skul­le få kon­se­kven­ser. Lars Bar­fo­ed si­ger, at han bad da­væ­ren­de par­ti­se­kre­tær Martin Da­hl om at ta­ge sig af sa­gen. Men in­tet er dog sket, selv om Lars Bar­fo­ed har få­et fo­re­lagt den do­ku­men­ta­tion, han bad om.

Ind­kal­des til sam­ta­le

Vand­sø op­for­drer nu de på­gæl­den­de per­so­ners lo­kal­for­e­nin­ger til at vur­de­re, om de in­vol­ve­re­de skal smi­des ud, og ret­ter der­med skyt­set bå­de mod dem, der bag­tal­te Mads Hol­ger, og de kon­ser­va­ti­ve, der måt­te ha­ve læk­ket op­lys­nin­ger til pres­sen.

» Der­for har jeg i dag sendt et brev til de for­e­nin­ger, hvor de in­vol­ve­re­de per­so­ner er til­knyt­tet, og bedt dem ind­kal­de dem til en sam­ta­le og en drøft el­se af, om de me­ner, at de har op­ført sig på en hen­sigts­mæs­sig må­de, som har gav­net par­ti­et, og i gi­vet fald, de ik­ke me­ner det, drage de for­nød­ne kon­klu­sio­ner, « skri­ver Sø­ren Vand­sø.

Sø­ren Vand­sø har ik­ke yder­li­ge­re kom­men­ta­ter til sa­gen, og det har Mads Hol­ger hel­ler ik­ke.

Slip­per ik­ke for kamp­valg

Kulør­te hi­sto­ri­er, som den 32- åri­ge tid­li­ge­re KU- for­mand og nu­væ­ren­de fol­ke­tings­kan­di­dat Ru­ne Kristensen al­le sam­men har vi­de­re­bragt i en te­le­fon­sam­ta­le 27. juli med en fre­elan­cejour­na­list, som han fejl­ag­tigt tror, ar­bej­der for Ek­stra Bla­det.

Kræft er i Dra­gør- de­len af valg­kred­sen øn­sker ik­ke at stil­le med Mads Hol­ger som fol­ke­tings­kan­di­dat. Men den 23- åri­ge Ni­chlas Vind slip­per ik­ke for kamp­val­get, i ste­det går den re­la­tivt ukend­te Tom Stei­fel- Kristensen i kamp­valg med ham - og vin­der. Mads Hol­ger bli­ver til gen­gæld op­stil­let i Hvi­d­ov­re, Glo­strup og Bal­lerup på Ves­teg­nen. Men hel­ler ik­ke her sker det uden mod­kan­di­dat. Den 28- åri­ge Me­re­te Sche­els­beck, en sø­ster til pres­se­rå­d­gi­ver Mor­ten Sche­els­beck, indstil­les og­så, men en­der med at ta­be med 12 stem­mer mod 13 til Mads Hol­ger.

» Det er to­talt uac­cep­ta­belt og un­der al kri­tik at ta­le dår­ligt om an­dre kon­ser­va­ti­ve bag de­res ryg og i sær­de­les­hed at spre­de ne­ga­ti­ve hi­sto­ri­er om dem i pres­sen, « skri­ver De Kon­ser­va­ti­ves par­ti­se­kre­tær Sø­ren Vand­sø om Mads Hol­ger- sa­gen på par­tiets luk­ke­de forum. Fo­to: Sø­ren Bid­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.