Fod­bold­far­ce

BT - - DEBAT - FOD­BOLD­KON­FLIKT Blom­ster­berg Ma­na­ge­ment

Claus Hyl­stoft e Blom­ster­berg

For­hand­lin­ger­ne mel­lem DBU og Spil­ler­for­e­nin­gen er en far­ce, der ud­stil­ler to par­ters ama­tørad­færd. For det før­ste har man valgt de for­ker­te for­hand­le­re:

DBU har valgt Claus Bret­ton Mey­er, som det ty­der på ik­ke har få­et man­dat til ret me­get og har mang­len­de li­kea­bil­li­ty. Spil­ler­for­e­nin­gen har valgt Mads Øland ( som og­så mang­ler li­kea­bil­li­ty), som in­gen har den sto­re til­lid til, og som vir­ker me­re op­ta­get af sin egen po­si­tion og jobsik­ker­hed, end hvad der er bedst for al­le dan­ske fod­bold­spil­le­re.

Dis­se to valg har skabt en mi­stil­lid og et for­hand­lings­kli­ma, der for beg­ge par­ter byg­ger på: » De an­dre sny­der og ly­ver, så der­for kan vi li­ge så godt gø­re det sam­me. «

For det an­det: Ved at mel­de et ul­ti­ma­tum ud i pres­sen, læg­ger man et unø­digt hårdt pres på sig selv, og der­ved mini­me­rer man mu­lig­he­den for et kre­a­tivt for­hand­lings­mil­jø.

For det tred­je: Hvis man hav­de væ­ret åben og ær­lig om DBUs øko­no­mi, hav­de man haft et re­elt grund­lag for dis­kus­sion. Man kan ik­ke de­le 100 kr., hvis man kun har 85 kro­ner. Men hvis man har 100 kr. og plud­se­lig får 50 kr. ek­stra, kan man jo aft ale en for­de­ling af dis­se. Og hvis beg­ge par­ter får no­get ud af det, er mo­ti­va­tio­nen for et sam­ar­bej­de styr­ket.

For det fj er­de: De spil­le­re, der vil ha­ve ek­stra pen­ge nu, er dem, der har haft et stort ud­byt­te af tid­li­ge­re lands­holds­suc­ce­ser og der­ved få­et del i de pen­ge, tid­li­ge­re suc­ce­ser har ge­ne­re­ret til ung­doms­fod­bold/ lands­hold og har væ­ret med til at brin­ge dem der, hvor de er. Så det er vel der, fo­kus og­så skal væ­re.

Det­te var ba­re fi re om­rå­der, der, hvis de var ble­vet ta­ck­let rig­tigt, hav­de skabt en suc­ces­fuld for­hand­ling og en styr­ket respekt fra de sponso­rer, tv- ret­tig­he­der og til­sku­e­re, som i sid­ste en­de skal ska­be den øko­no­mi, de for­hand­ler om. Men det kræ­ver, at man har ev­ner­ne og vilj­en.

DBU’s for­hand­ler i fod­bold­kon­flik­ten, Claus Bret­ton- Mey­er.

Fo­to: Ni­els Ahl­man Ole­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.