Nej, fi nd pen­ge­ne et an­det sted

BT - - DEBAT - EI­GIL ANDERSEN

Ar­bejds­mar­kedsord­fø­rer, SF

for, at sam­fun­det yder en bed­re hjælp til folk i ud­kan­ten af ar­bejds­mar­ke­det, så de kan kom­me i ar­bej­de. Der­for kan det godt væ­re en god idé, at folk, der del­ta­ger i nyt­tejob el­ler virk­som­heds­prak­tik, får et ek­stra be­løb. Car­sten Koch- ud­val­get fo­re­slår 250 kro­ner ek­stra om ugen. Men når man tæn­ker på, hvor uli­ge go­der­ne er for­delt i vo­res sam­fund, er det helt uri­me­ligt, hvis det skal fi nan­si­e­res af an­dre kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re. En en­lig

DER ER BE­HOV

kon­tant­hjælps­mod­ta­ger får 10.849 kro­ner før skat. Det er et ut­ro­ligt lavt be­løb, når man skal be­ta­le hus­le­je, mad, tøj og bus­kort. Kon­tant­hjælps­mod­ta­ger­ne har ik­ke råd til, at man be­gyn­der at skæ­re i det be­løb. Det vil ik­ke væ­re fair. For vi ta­ler om en grup­pe af men­ne­sker, som har van­ske­li­ge le­ve­vil­kår og oft e dø­jer med psy­kisk el­ler fy­sisk syg­dom.

ud­for­drin­ger for kon­tant­hjælps­sy­ste­met. Og det er ik­ke al­le til­bud, som kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re bli­ver sat til, der fun­ge­rer. Vi har for ek­sem­pel de så­kald­te res-

DER ER STO­RE

sour­ce­for­løb i kom­mu­ner­ne, hvor folk som er i ri­si­ko for at kom­me på før­tids­pen­sion, skal ha­ve hjælp til at kom­me til­ba­ge i ar­bej­de. Men der er for få af de for­løb, og nog­le gan­ge vi­ser for­lø­be­ne sig at væ­re helt uden ind­hold.

ik­ke på, at det er so­ci­alt skævt, hvis man be­gyn­der at skæ­re i kon­tant­hjæl­pen. Det vil væ­re som at fodre hund­en med sin egen ha­le, og det kan vi ik­ke væ­re be­kendt. Så jeg me­ner, at ge­vin­sten for folk i prak­tik og nyt­tejob må fi ndes et an­det sted.

DET ÆN­DRER DOG

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.