Ja, det vil øge job­mo­ti­va­tio­nen

BT - - DEBAT - MADS LUND­BY HAN­SEN

Che­fø­ko­nom, CEPOS

at re­ge­rin­gens Car­sten Koch- ud­valg læg­ger op til at re­du­ce­re kon­tant­hjæl­pen med 110 kro­ner om må­ne­den. Det øger nem­lig gu­lero­den ved at gå fra kon­tant­hjælp til et lav­t­lønsjob. Kon­tant­hjæl­pen kon­kur­re­rer oft e med de la­ve­ste løn­nin­ger på ar­bejds­mar­ke­det. Re­du­ce­rer man kon­tant­hjæl­pen, bli­ver det me­re at­trak­tivt at ta­ge et lav­t­løn­net job. Selv­om der er lav­konjunk­tur i øje­blik­ket, er der man­ge jobåb­nin­ger, og man­ge job be­sæt­tes

DET ER GODT,

af øst­eu­ro­pæ­e­re. De ta­ger nog­le af de job, nog­le kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re væl­ger ik­ke at ta­ge. År­sa­gen er i nog­le til­fæl­de, at kon­tant­hjæl­pen er så re­la­tivt høj.

kri­tisk over for nyt­tejob, tror jeg, at det kan bi­dra­ge til øget mo­ti­va­tion, hvis man får 250 kro­ner ek­stra om ugen. Jeg vil­le dog fo­re­træk­ke, at bud­get­for­bed­rin­ger­ne fra at skæ­re i kon­tant­hjæl­pen blev brugt på at sæn­ke skat­ten på ar­bej­de. Men for­sla­get træk­ker i den rig­ti­ge ret­ning. Sær­ligt set i ly­set af den de­bat, der har væ­ret om kon-

SELV­OM JEG ER

tant­hjælp, er det nyt­tigt, at Car­sten Koch- ud­val­get skæ­rer igen­nem. Jeg be­trag­ter det som før­ste skridt på vej­en mod en stør­re kon­tant­hjælps­re­form. Men jeg me­ner dog, at der kan væ­re brug for stør­re re­duk­tio­ner i kon­tant­hjæl­pen end 110 kro­ner i de til­fæl­de, hvor ge­vin­sten ved at gå fra kon­tant­hjælp til et lav­t­løn­net job f. eks. kun er 50 kr. per ar­bejds­dag.

stør­re respekt for den lav­t­løn­ne­des ar­bej­de ved at sør­ge for, at der er stør­re for­skel på at ta­ge et hårdt lav­t­lønsjob og væ­re på kon­tant­hjælp.

PO­LI­TI­KER­NE BØR VI­SE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.