Ol­sen hav­de fortjent me­get bed­re

ME­NER

BT - - DEBAT -

DBU er pres­set bå­de øko­no­misk og på sit ima­ge. En ny le­del­se har læn­ge un­der mot­to­et ’ en del af no­get stør­re’ for­søgt at re­vi­ta­li­se­re den gam­le fod­bol­du­ni­on. DET HAND­LER ISÆR om at sig­na­le­re me­re åben­hed og me­re klas­se, og man for­søm­mer ik­ke en chan­ce for at un­der­stre­ge, at det nemt kan bli­ve bed­re, end det var en­gang. Men det går skævt. Le­del­sen er hav­net i op­s­li­den­de kon­fl ikt med lands­holds­spil­le­re, der ik­ke ac­cep­te­rer et ud­spil til be­spa­rel­ser. Det er ble­vet en sym­pa­tik­rig i me­di­er­ne, og her har DBU ik­ke et na­tur­ligt for­spring. MEN VÆR­ST FOR DBU er dog, at land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen nu har med­delt sin af­sked, ef­ter han læn­ge har op­le­vet, hvad man på man­ge ar­bejds­plad­ser vil­le ka­te­go­ri­se­re som mob­ning. Di­rek­tø­ren har i fl ere in­ter­view sig­na­le­ret, at man le­der eft er en yn­gre mo­del. For ny­lig blev Ol­sen ik­ke in­vi­te­ret til DBUs egen fod­bold­fest. Be­va­res, må­ske ba­re en pin­lig brø­ler, men dog uhel­dig i sin ti­m­ing. Me­re be­vidst har det så væ­ret at hol­de Ol­sen ude af man­ge af de be­slut­nings­pro­ces­ser, en A- land­stræ­ner bør væ­re del af. Ol­sen er i den se­ne­ste tid ble­vet mødt med kol­de skul­dre, og det klæ­der in­gen ar­bejds­plads at mø­de an­sat­te på den må­de - ej hel­ler dem, der ik­ke har en frem­tid på ste­det. MOR­TEN OL­SEN STOD i DBUs tje­ne­ste før­ste gang i 1970. Han har i næ­sten et helt liv gjort sig uma­ge for Dan­mark. Og så bli­ver han fros­set ud, ind­til han op­gi­ven­de kan afl eve­re sin op­si­gel­se for åben skærm. Er det en del af no­get stør­re? DBUs nye le­del­se an­stren­ger sig na­tur­lig­vis, men det lyk­kes ik­ke ret godt. Og nu står DBU som for­tæl­lin­gen om en or­ga­ni­sa­tion, der imod al­le in­ten­tio­ner har mi­stet klas­se. ffj

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.