FOR­BE­HOLD MED FOR­BE­HOLD ’’

Ja- par­ti­er­ne ind­går aft ale om rets­for­be­hol­det, som skal til fol­ke­af­stem­ning om et år

BT - - DEBAT -

Det er værd at no­te­re sig, at par­ti­er­ne bag EU- aft alen ik­ke ba­re vil af­skaff e rets­for­be­hol­det - de vil er­stat­te det med en til­valgs­ord­ning. Der er alt­så ik­ke ta­le om, at al­le for­be­hold in­den for det retspo­li­ti­ske felt skal op­hæ­ves. I Dan­mark har selv ja- par­ti­er­ne fort­sat for­be­hold - og­så på det­te om­rå­de. » SÅ KØ­RER EU- TO­GET igen « , som Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl skrev på Fa­ce­book, hvor han og­så skrev: » Sig mig, har de in­gen­ting lært? « . Dan­sker­ne har desvær­re lært at stop­pe sto­re tot­ter per­sil­le i øre­gan­gen, så snart ta­len fal­der på EU. Det ved ik­ke mindst de dan­ske me­di­er, hvor det er en kendt sag, at så snart for­kor­tel­sen EU næv­nes, så ly­der der eft er­føl­gen­de et ir­ri­te­ret klik på fj er­n­be­tje­nin­gen. DET KAN GODT væ­re, at so­ci­al­de­mo­kra­ter, ra­di­ka­le, SFe­re, Ven­stre- folk og kon­ser­va­ti­ve i dag stod skul­der ved skul­der, da aft alen blev præ­sen­te­ret i Stats­mi­ni­ste­ri­et, men nu be­væ­ger spørgs­må­let sig ud i vir­ke­lig­he­den. Er­fa­rin­gen til­si­ger, at det og­så be­ty­der ud af kon­trol. De­bat­ter om EU har det med al­tid at kom­me til at hand­le om no­get an­det, end det de hand­ler om. Ja- par­ti­er­ne har det med at glem­me bro­der­ska­bet, når kampag­nen spid­ser til, og be­folk­nin­gen har ik­ke den sto­re til­tro til po­li­ti­ker­ne - da slet ik­ke i den­ne ty­pe spørgs­mål. NEJ- PAR­TI­ER­NE ER KLAR til end­nu en om­gang, hvor de - li­ge­som ved se­ne­ste valg til EU- Par­la­men­tet - kan læg­ge arm med he­le par­nas­set. Dan­sker­ne er nem­lig ret skep­ti­ske. Og hvis ik­ke de er skep­ti­ske, så er de i tvivl. Og hvis ik­ke de er i tvivl, så fø­ler de, at de ik­ke får nok el­ler den rig­ti­ge in­for­ma­tion. Når ja- par­ti­er­ne skal kom­mu­ni­ke­re om det po­li­ti­ske ind­hold, bli­ver det der­for oft e som en pixi- bog. Tag blot stats­mi­ni­ste­rens beskri­vel­se i dag: » Vo­res ud­gangs­punkt har væ­ret at si­ge ja til de retsak­ter, der gør det svæ­re­re at væ­re kri­mi­nel i Eu­ro­pa, men og­så de retsak­ter, hvor det er nem­me­re og tryg­ge­re at væ­re dan­ske­re « . Det ly­der na­tur­lig­vis som en god idé. Men vi ved jo godt, at det er me­re kom­pli­ce­ret end det. Al­li­ge­vel spi­ses vi af med små mund­ret­te bid­der po­li­tik. SKEP­TI­KER­NE ER TIL gen­gæld ik­ke ban­ge for at bru­ge be­gre­ber som Eu­ro­pol og pa­ral­lelaft aler. De ta­ler me­re op til dan­sker­ne end ja­par­ti­er­ne. De kan og­så sove trygt i vis­hed om, at man­ge dan­ske­re vil ta­ge stil­ling til, om de over­ho­ve­det sy­nes at EU fun­ge­rer, el­ler om dansk ud­læn­din­gepo­li­tik skal be­slut­tes i Bruxelles - frem­for det, som af­ste­m­in­gen egent­ligt hand­ler om. DET ER EN grund­læg­gen­de ud­for­dring i dansk po­li­tik, at EU- de­bat­ter kø­rer af spo­ret. Nej- par­ti­er­ne er me­stre i at fl yt­te de­bat­ten væk fra ho­ved­spo­ret. Og som mod­svar skru­er ja- par­ti­er­ne sig oft e for hårdt op. Tag blot Lars Løk­ke Ras­mus­sen, der gu­i­de­de væl­ger­ne på den­ne må­de på da­gens pres­se­mø­de, hvor han tal­te om græn­se­over­skri­den­de kri­mi­na­li­tet og pæ­do­fi li­rin­ge og sag­de: » Vil man det til livs, skal man stem­me ja. Har man har en an­den am­bi­tion, kan man stem­me nej. « VÆL­GER­NE GØR SI­NE eg­ne er­fa­rin­ger. De har bl. a. er­fa­ret, at når ja­par­ti­er­ne for­ud­ser dom­me­dag, hvis re­sul­ta­tet bli­ver nej, så går det nu al­li­ge­vel o. k. Så selv­om ja- par­ti­er­ne har en god sag og end­nu har be­folk­nin­gen med sig, skal man ik­ke ta­ge re­sul­ta­tet for gi­vet, for som Thor­ning sag­de om ind­hol­det af aft alen, kan man og­så si­ge om væl­ger­ne: » Der er in­gen, der tvin­ger os til at væ­re med i no­get. Vi be­stem­mer selv i Dan­mark. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.