Ry­a­nair vil til­by­de fl ybil­let­ter fra Eu­ro­pa til USA for pri­ser ned til 100 kro­ner. Vil du kø­be så bil­lig en bil­let?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 08.30 UN­DER­BE­TA­LING På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 08.31 FINT OG BIL­LIGT På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 09.55 FRI­STEN­DE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 09.27 MIL­JØSVI­NE­RI På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 09.34

Nej

SO­CI­AL DUM­PING

Bjar­ne Andersen

Ma­rea Maria Pranjic

An­ne Li­se Grøn

Na­dia Sa­hra

Ja

10.029 stem­mer på bt. dk Dem, der ger­ne vil til New York for en hund­re­de- lap, skal hu­ske at hol­de mun­den luk­ket, når der dis­ku­te­res so­ci­al dum­ping, og­så når det ram­mer de­res egen ar­bejds­plads.

Eva- Per­nil­le Na­se­ri­an Poul­sen

Nej tak - tør ik­ke fl yve med over­træt, un­der­be­talt per­so­na­le. Jeg har oft e rejst med Ry­a­nair fra Aar­hus til London Stan­sted og har oft e be­talt den net­te sum af 1 kr. el­ler 50 kr. for en fl ybil­let eks­klu­si­ve af­gift er. Det var en fi n og bil­lig må­de at kom­me frem. Og vil da og­så be­nyt­te mig af de­res til­bud til New York. Det ly­der fri­sten­de, men vi skal un­der­be­talt ar­bej­de til livs, og så ta­ger man ik­ke med Ry­a­nair. Kan det vir­ke­lig væ­re rig­tigt, at det ko­ster me­re at kom­me til Fyn, end det ko­ster at kom­me til USA? Det er mil­jøsvi­ne­ri.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.