PA­NE­LET

BT - - DEBAT -

MARTIN HEN­RIK­SEN Der er i hvert fald nog­le, som op­le­ver at bli­ve mødt af trus­ler, når de ger­ne vil for­la­de is­lam. El­ler fryg­ter, at der sker dem no­get. Det er et pro­blem, og det har jeg hørt om med jæv­ne mel­lem­rum i et godt styk­ke tid. Uan­set om der er ta­le om mus­li­mer, bud­dhi­ster el­ler Je­hovas Vid­ner, er det et pro­blem, hvis man er tvun­get ind i en re­li­gion - el­ler ind i ra­di­ka­li­se­re­de mil­jø­er for den sags skyld. Det skal vi væ­re op­mærk­som­me på, uan­set re­li­gion.

Vi skal ha­ve off ent­li­ge ini­ti­a­ti­ver, der hjæl­per al­le, så jeg er og­så klar til at se på, om vi skal styr­ke vo­res exit­pro­gram­mer. Men vi skal hel­le­re ud­vik­le på de ini­ti­a­ti­ver, vi har i for­vej­en hos po­li­ti­et og kom­mu­ner­ne, frem for at star­te nye.

In­te­gra­tions­ord­fø­rer, Dansk Fol­ke­par­ti

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.