Sund­hed har en pris

BT - - DEBAT -

Sandheden er, at dan­sker­ne be­ta­ler dyrt, hvis de ram­mes af syg­dom el­ler uheld, der kræ­ver tand­læ­ge­be­hand­ling, psy­ko­lo­gas­si­stan­ce, kiro­p­rak­tisk be­hand­ling el­ler hjælp hos en fy­si­o­te­ra­pe­ut. Det ko­ster det hvi­de ud af øj­ne­ne at bli­ve syg i Dan­mark, især hvis syg­dom­men in­vol­ve­rer be­søg hos tand­læ­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.