: Ka­rak­ter

Ele­ver i fol­ke­sko­len skal be­døm­mes med ka­rak­te­rer langt tid­li­ge­re, end det er til­fæl­det i dag, me­ner Ven­stre

BT - - NYHEDER - Berit Hartung beh@ bt. dk Fo­to: Jep­pe Bjørn Vejlø

BE­DØM­MEL­SE

Børn på fol­ke­sko­lens la­ve­re klas­se­trin skal be­døm­mes med ka­rak­te­rer, me­ner par­ti­et Ven­stre.

I dag bli­ver børn ned til 2. klas­se jævn­ligt te­stet i pri­mært dansk og ma­te­ma­tik via de na­tio­na­le test. Læ­rer­ne be­døm­mer bør­ne­nes fag­li­ge og so­ci­a­le fær­dig­he­der i elev­pla­ner, og to gan­ge om året ta­ler for­æl­dre og læ­re­re - of­te sam­men med bar­net - om, hvor­dan ele­ven kla­rer sig ved de til­ba­ge­ven­den­de sko­le­hjem- sam­ta­ler.

Men det er ik­ke nok, me­ner Ven­stre.

Par­ti­et vil ha­ve ka­rak­te­rer på langt fle­re klas­se­trin i fol­ke­sko­len end i dag, hvor det kun er ele­ver i ud­sko­lin­gen, der be­døm­mes med tal. 8., 9. og 10. klas­se får to gan­ge om året ka­rak­te­rer i de fag, hvor der af­hol­des prø­ve.

Et bed­re grund­lag

» Vi vil ger­ne star­te tid­li­ge­re med ka­rak­te­rer, så bør­ne­ne får et bed­re grund­lag for at for­bed­re sig, hvis de­res ind­sats lig­ger dår­li­ge­re end for­ven­tet. «

Det si­ger Ven­stres fol­ke­sko­le­ord­fø­rer, Louise Scha­ck El­holm, som ser ka­rak­te­rer som et godt red­skab for bå­de de bogligt sva­ge og stær­ke ele­ver.

» Det vil gav­ne al­le, at de ved, hvor de lig­ger, så de ved, om de skal ta­ge sig sam­men for at gå den vej, de øn­sker, « si­ger hun og til­fø­jer, at par­ti­et end­nu ik­ke har lagt sig fast på, hvor langt ned i klas­ser­ne, der skal væ­re ka­rak­te­rer.

Det var tan­ker, som Ven­stre slog til lyd for al­le­re­de, da den nu­væ­ren­de fol­ke­sko­lere­form blev til, og nu ta­ger fol­ke­sko­le­ord­fø­re­ren for­sla­get op igen.

Det er et pro­blem

» Vi har et pro­blem med, at man­ge børn sim­pelt­hen ik­ke kla­rer sig godt nok. Na­tio­na­le test og sko­le- hjem- sam­ta­ler kan vi­se, at der er be­hov for en ind­sats, men det kan må­ske væ­re svært at be­gri­be, om det ba­re er i for­hold til klas­sen, el­ler om det og­så skal gæl­de de mu­lig­he­der, der er si­den­hen, « si­ger Louise Scha­ck El­holm.

» Det kan væ­re et red­skab til at for­be­re­de ele­vens mu­lig­hed for at få den ud­dan­nel­se, de ger­ne vil ha­ve. «

Louise Scha­ck El­holm er dog ik­ke blind for, at hen­des for­slag får en svær gang på jord, og at der næp­pe er fler­tal for det blandt par­ti­er­ne bag fol­ke­sko­lere­for­men.

» Det er no­get, vi ar­bej­der hen imod, det er jo ik­ke no­get, vi står og si­ger, at vi gør ef­ter næ­ste valg, « si­ger hun.

ONS­DAG 18. MARTS 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.