Eks­pert: Børn har godt af ka­rak

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk

KA­RAK­TE­RER

Ven­stres for­slag om ka­rak­te­rer i de små klas­ser er en god idé, og det vil væ­re en for­del for sko­lebør­ne­ne selv.

Det me­ner pro­fes­sor Ni­els Ege­lund, der er cen­ter­le­der på In­sti­tut for Ud­dan­nel­se og Pæ­da­go­gik på Aar­hus Uni­ver­si­tet.

» Det ly­der for­nuf­tigt, men for­sla­get er jo op­pe imod nog­le po­li­tisk præ­ge­de hold­nin­ger.

Hvis man ser ud i den sto­re ver­den, er det nor­malt at gi­ve ka­rak­te­rer fra 3. klas­se, og det gør man og­så i man­ge pri­vatsko­ler. Det er jeg po­si­tiv over­for. Jeg me­ner, det er det, man bør gø­re. Det er godt for bør­ne­ne og de­res for­æl­dre at få et fe­ed­ba­ck på, hvor de står i for­hold til gen­nem­snit­tet. «

Det er en for­plig­tel­se

Man me­ner vel, det er synd at for­tæl­le børn i 3. klas­se, at de er dår­li­ge til et fag?

» Jeg me­ner, at man som læ­rer har en for­plig­tel­se til at for­tæl­le bør­ne­ne, hvor de lig­ger i for­hold til nor­mal­for­de­lin­gen. Og det er ka­rak­te­rer jo go­de til. «

Ka­rak­ter skal ik­ke stå ale­ne

Men kan nog­le børn bli­ve mob­beof­re, hvis de får dår­li­ge ka­rak­te­rer?

» Det er klart, at det ik­ke er sjovt at gå i 3. klas­se og få ka­rak­te­ren 2. Men hvis ele­ven sam­ti­dig får at vi­de, at det er vig­tigt, at han gør sit bed­ste for at kom­me op på 4 næ­ste år, hvis han vil ha­ve et godt liv, så me­ner jeg, det er ud­mær­ket. Selv­føl­ge­lig skal ka­rak­ter­ne ik­ke stå ale­ne, men føl­ges op af sam­ta­ler, « si­ger lek­to­ren og ud­dy­ber:

» Men der er åben­bart ik­ke po­li­tisk in­ter­es­se for det. De Kon­ser­va­ti­ve har fo­re­slå­et det for et par år si­den, men det mød­te me­get mod­stand.

Det pæ­da­go­gi­ske par­nas og læ­rer­stan­den er mod­stan­de­re af det, og po­li­ti­ker­ne vil åben­bart ik­ke læg­ge sig ud med dem.

Det var el­lers So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, der op­rin­de­ligt vil­le ha­ve ind­ført ka­rak­te­rer, så

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.