S: Tal si­ger in­gen­ting

BT - - NYHEDER -

Sø­ren Mor­ten­sen So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes fol­ke­sko­le­ord­fø­rer An­net­te Lind ven­der sig kraf­tigt imod Ven­stres for­slag om at må­le ele­ver­nes fag­li­ge fær­dig­he­der al­le­re­de fra de små klas­se­trin. Hvis man ind­fø­rer ka­rak­te­rer på de yng­ste klas­se­trin, bry­der man med he­le den grund­tan­ke bag fol­ke­sko­lere­for­men, som Ven­stre har væ­ret med til at ved­ta­ge, me­ner hun.

I fol­ke­sko­lere­for­men er et af nøg­le­or­de­ne, at man må­ler bar­nets triv­sel og føl­ger dets ud­vik­ling i ste­det for kun at se på, om ele­ven når et be­stemt fag­ligt stand­punkt ved sko­le­å­rets af­slut­ning.

» Det nye er, at vi må­ler bar­nets ud­vik­ling. Vi vil ger­ne ha­ve, at bør­ne­ne får så go­de ram­mer som mu­ligt. Man skal bli­ve så dyg­tig, som man kan, sam­ti­dig med at man skal væ­re glad for at gå i sko­le. Det er enormt vig­tigt. Tal si­ger jo ik­ke no­get om bar­nets ud­vik­ling, « si­ger An­net­te Lind.

Hun ta­ler af egen er­fa­ring fra si­ne 20 år som læ­rer og skole­le­der.

Det er et til­ba­ge­slag

An­net­te Lind mistæn­ker Ven­stre for at drøm­me om at få den sor­te sko­le til­ba­ge.

» Det hand­ler om, at vi skal ha­ve nog­le ele­ver, der skal væ­re kre­a­ti­ve, in­nova­ti­ve og fag­ligt dyg­ti­ge. Det har vi sat mas­ser af mål for med de nye ram­mer for fol­ke­sko­len. Når vi nu vil gø­re en god sko­le bed­re og har po­stet rig­tig man­ge res­sour­cer i det fra man­ge si­der, så er det her for­slag fra Ven­stre et til­ba­ge­slag, « si­ger hun.

smo@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.