MOB­NING PÅ MO­BI­LEN

Ny po­pu­lær app kan ska­be mob­ning, ly­der en ad­var­sel

BT - - NYHEDER - Julie Kragh jukr@ bt. dk

DI­GI­TAL MOB­NING

Den mest po­pu­læ­re app i Dan­mark li­ge nu hed­der Ask. fm, men den kan nemt misbruges og fø­re til mob­ning blandt børn, ad­va­rer en mor.

På den po­pu­læ­re app Ask. fm, der hit­ter over det me­ste af ver­den, kan bru­ge­re stil­le og sva­re på spørgs­mål fra an­dre ano­nymt.

Men Ask. fm kan fø­re til mob­ning, ad­va­rer Ka­ja Ny­mand fra Hår­lev, der er mor til en 13- årig pi­ge.

Hen­des dat­ter down­lo­a­de­de ap­pen for om­kring en uge si­den, og kort ef­ter fik hun fle­re ube­ha­ge­li­ge be­ske­der fra ano­ny­me bru­ge­re.

Ka­ja Ny­mand op­ret­te­de der­ef­ter sig selv som bru­ger og blev cho­ke­ret over at se, hvor grov to­nen var.

» Ved du godt, at du skal dø i mor­gen? « og » Hå­ber du kom­mer ud for en al­vor­lig ulyk­ke ME­GET snart, « var nog­le af de mest ube­ha­ge­li­ge ek­semp­ler, Ka­ja Ny­mand faldt over.

Hun og dat­te­ren har talt me­get om so­ci­a­le me­di­er, og Ka­ja Ny­mands dat­ter har ta­ck­let den ube­ha­ge­li­ge epi­so­de godt. Der­for vil Ka­ja Ny­mand hel­ler ik­ke for­by­de hen­de at væ­re på Ask. fm, for­kla­rer hun til BT.

Sel­ve ap­pen er ik­ke pro­ble­met

» Men jeg er be­kym­ret for de børn, der ik­ke har no­gen at snak­ke med, når de får be­ske­der som dem, min dat­ter fik. Hav­de jeg selv få­et de be­ske­der som 13- årig, var jeg kom­met langt ud, « me­ner Ka­ja Ny­mand. Hun un­der­stre­ger, at det ik­ke er ap­pen i sig selv, der er pro­ble­met:

» Min hold­ning til bå­de Ask. fm og al­le an­dre so­ci­a­le me­di­er er, at in­gen af dem er jo la­vet for at ska­be splid, had el­ler mob­ning. Men nog­le un­ge kan ik­ke fin­de ud af at bru­ge dem ef­ter hen­sig­ten. Jeg går ik­ke ind for for­bud, jeg går der­i­mod ind for, at for­æl­dre ta­ger an­svar og føl­ger de­res børn på de me­di­er, de har få­et lov til at væ­re på, « si­ger Ka­ja Ny­mand.

Hun ret­ter en hård kri­tik mod de for­æl­dre, der ik­ke føl­ger med i de­res børns fær­den on­li­ne.

» Jeg tror, on­li­ne­mob­ning er så stort et pro­blem, for­di for­æl­dre­ne er usyn­li­ge. Hvis bør­ne­ne vid­ste, at vi for­æl­dre holdt øje fra si­de­linj­en, vil­le mob­nin­gen ik­ke væ­re så ud­bredt, « me­ner hun. Men selv­om to­nen er hår­de­re på so­ci­a­le me­di­er end an­sigt til an­sigt, med­gi­ver han, at de be­ske­der, Ka­ja Ny­mands dat­ter har mod­ta­get, er over græn­sen.

» Det ube­ha­ge­li­ge ved di­gi­tal mob­ning er, at man ik­ke har fri på no­get tids­punkt – hel­ler ik­ke når man sid­der hjem­me hos fa­mi­li­en. Der er he­le ti­den no­ti­fi­ka­tio­ner på te­le­fo­nen, « si­ger han.

Han me­ner, at et for­bud mod ap­pen er virk­nings­løst.

» Det vig­tig­ste er at sæt­te fo­kus på net- etik og at læ­re sit barn, at man ik­ke skal mob­be, ba­re for­di der er ta­le om an­sigts­løs kom­mu­ni­ka­tion « .

SÅ­DAN HJÆL­PER DU DIT BARN PÅ SO­CI­A­LE ME­DI­ER VIS

in­ter­es­se for, hvad dit barn la­ver på net­tet, og snak med ham el­ler hen­de om det. Så bli­ver du den per­son, bar­net går til, hvis der sker no­get.

man­ge si­der skal du væ­re 13 år for at op­ret­te en pro­fil. Hånd­hæv den re­gel over for bar­net.

evt. selv pro­fi­ler på de so­ci­a­le me­di­er, hvor dit barn fær­des.

dit barn, hvor­dan man blo­ke­rer an­dre og an­mel­der upas­sen­de op­slag. Det er og­så med til at hjæl­pe an­dre.

med de an­dre for­æl­dre i klas­sen om bru­gen af so­ci­a­le me­di­er, så I dan­ner fæl­les front.

HJÆLP DIT BARN

OPRET

LÆR

SNAK

En mor ad­va­rer mod di­gi­tal mob­ning, ef­ter hen­des dat­ter fik trus­ler på det so­ci­a­le me­die Ask. fm. Fo­to: Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.