Mi­ste­de alt til flam­mer­ne

BT - - NYHEDER - Ni­els Pe­der­sen niep@ bt. dk Fo­to: Hal­l­grim Rogn

BRAND

Det var med nød og næp­pe, at 100 dan­ske­re fra Paul Pe­ter­sens Idræt­sin­sti­tut undslap flam­mer­ne, da Hø­ge­set- lej­rsko­len i nor­ske Val­dres brænd­te ned til grun­den sent man­dag af­ten.

Borg­meste­ren i Vang Kom­mu­ne har talt med de cho­ke­re­de dan­ske­re, som måt­te flyg­te ud af flam­me­ha­vet i al hast - uden stør­ste­delen af de­res ejen­de­le.

» Desvær­re var det nok kun få af dem, som fik bjær­get nog­le af de­res ejen­de­le. Det he­le gik jo så hur­tigt, at det ba­re gjaldt om at kom­me ud, « si­ger Vi­dar El­tun til NRK.

11 af ele­ver­ne måt­te kø­res til sy­ge­hu­set i Lær­dal, hvor de kom un­der ob­ser­va­tion for røg­for­gift­ning, men bå­de ele­ver og læ­re­re var let­te­de over, at red­nings­ak­tio­nen og evaku­e­rin­gen gik godt.

» De var me­get gla­de for, at det var gå­et godt, og at in­gen var kom­met al­vor­ligt til ska­de. Det blev desvær­re en dra­ma­tisk af­slut­ning på et el­lers godt op­hold på Filefjell ( fjel­d­om­rå­det, hvor dan­sker­ne var på stu­di­e­tur, red.), « si­ger Vi­dar El­tun.

Al­le evaku­e­ret

Da brand­fol­ke­ne nå­e­de frem til den bræn­den­de lej­rsko­le, mød­te de de 97 ele­ver og tre læ­re­re, som var ved at bli­ve evaku­e­ret. En sten faldt fra vi­ce­bræn­din­spek­tør Ove Martin Sten­des hjer­te, da han så, at al­le dan­sker­ne var i sik­ker­hed.

» Vi mød­te jo he­le flok­ken, da vi var på vej derop. Jeg fik hur­tigt kon­sta­te­ret, at de hav­de styr på, at al­le var ude. Det var det ene­ste, jeg tænk­te på, « si­ger Ove Martin Sten­de.

Dan­sker­ne blev evaku­e­ret til den nær­lig­gen­de fjeld­hyt­te Tyin­krys­set, som lig­ger nog­le hund­re­de me­ter ne­de ad fjel­det fra lej­rsko­len.

I går af­tes kør­te de 100 dan­ske­re mod Kø­ben­havn med bus. De for­ven­tes at væ­re hjem­me her til mor­gen. Når ele­ver og læ­re­re an­kom­mer, vil de al­le bli­ve til­budt psy­ko­log­hjælp.

År­sa­gen til bran­den er end­nu ukendt.

En lej­rsko­le i Nor­ge med dan­ske ele­ver brænd­te ned til grun­den man­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.