Re­ge­rin­gen æn­drer om­stridt ter­r­or­for­slag

BT - - NYHEDER - For­svars­mi­ni­ster Ni­co­lai Wam­men. Fo­to: Si­mon Skip­per

OVER­VÅG­NING

Re­ge­rin­gen vil nu æn­dre det om­strid­te for­slag i ter­r­or­pak­ken om, at For­sva­rets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste ( FE) skal kun­ne over­vå­ge dan­ske stats­bor­ge­re i ud­lan­det uden ret­sken­del­se. Det si­ger for­svars­mi­ni­ster Ni­co­lai Wam­men ( S) til po­li­ti­ken. dk.

Kurs­æn­drin­gen kom­mer, ef­ter fle­re juri­di­ske eks­per­ter har ret­tet skarp kri­tik af for­sla­get, der er en del af re­ge­rin­gens ter­r­or­pak­ke.

Æn­drin­gen med­fø­rer, at en uaf­hæn­gig dom­mer nu skal ind og blåstemp­le, når en dansk bor­ger i ud­lan­det skal over­vå­ges.

» Det er mit ind­tryk, at en så­dan løs­ning vil kun­ne sam­le den bre­dest mu­li­ge op­bak­ning, og det er vig­tigt i en sag som den­ne her, « si­ger Ni­co­lai Wam­men til po­li­ti­ken. dk.

Kri­tik­ken af for­sla­get har blandt an­det gå­et på, at det vil­le un­der­mi­ne­re dan­ske bor­ge­res fri­heds­ret­tig­he­der, hvis de kun­ne af­lyt­tes uden en for­ud­gå­en­de ret­sken­del­se, og at mag­tens tre­de­ling vil­le bli­ve kort­slut­tet.

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.