HUN ER MARYS

BT - - NYHEDER - Lot­te Schar­ff lots@ bt. dk

End­nu ved in­gen, hvor­når Mary kan skif­te tit­len kron­prin­ses­se ud med dron­ning. Men ind­til da kan Mary med for­del la­de sig in­spi­re­re af Hol­lands dron­ning Maxi­ma. Den ar­gen­tinsk- fød­te dron­ning har sam­men med sin mand, kong Willem- Ale­xan­der, nem­lig til­ført det hol­land­ske kon­ge­hus en mas­se liv og gjort det me­re mo­der­ne og åbent. I går an­kom kon­ge­par­ret til tre da­ges of­fi­ci­elt be­søg i Dan­mark. Fo­to: Claus Bech

ROYALT BE­SØG

Når det hol­land­ske kon­ge­par, kong Willem- Ale­xan­der og dron­ning Maxi­ma, i dag ta­ger til Sam­sø ledsa­get af det dan­ske kron­prin­s­par, vil Mary må­ske skæ­ve til sin roy­a­le kol­le­ga for at se, hvor­dan Maxi­ma ge­bær­der sig.

For selv om Mary har væ­ret kron­prin­ses­se i 11 år og har op­nå­et stor po­pu­la­ri­tet for sin stil og må­de at for­val­te rol­len som kron­prin­ses­se på, så har dron­ning Maxi­ma al­le­re­de to år på ba­gen som en me­get po­pu­lær dron­ning. En rol­le som Mary ad åre og­så kan for­ven­te at få, når Fre­de­rik bli­ver kong Fre­de­rik X.

Roy­a­le kol­le­ger

I dis­se da­ge er det hol­land­ske kon­ge­par på et tre da­ges of­fi­ci­elt be­søg i Dan­mark. Un­der be­sø­get bor Willem- Ale­xan­der og Maxi­ma hos dron­ning Mar­gret­he og Prins­ge­ma­len på Fre­dens­borg Slot. Men det er Fre­de­rik og Mary, der har få­et op­ga­ven at vi­se Dan­mark frem for de­res jæv­nal­dren­de roy­a­le kol­le­ger fra tuli­p­an­lan­det. Og i dag er det alt­så Sam­sø, der får fint royalt be­søg, hvor det roy­a­le firklø­ver skal se på øens selv­stæn­di­ge ener­gi­for­sy­ning.

Hedt lat­i­na- blod i årer­ne

Mary og Maxi­ma har fle­re lig­heds­punk­ter. De er beg­ge 43, er født bor­ger­li­ge langt væk fra de lan­de, som de­res prin­ser kom­mer fra. Mary kom­mer som be­kendt fra Tas­ma­ni­en, mens Maxi­ma er født og op­vok­set i Ar­gen­ti­na og har der­for det he­de lat­i­noblod fly­den­de i si­ne årer.

Det har hun al­drig lagt skjul på. Ved for­lovel­sen med sin prins ud­tal­te Maxi­ma, hvor­dan hen­des lands­mænd vil­le kom­me til at se hen­de,

» Jeg er lat­i­na, og det vil jeg bli­ve ved med at væ­re. Jeg dan­ser og syn­ger - og jeg vil fort­sæt­te med at dan­se og syn­ge, « lød det.

Og det er må­ske net­op Maxi­mas bor­ger­li­ge og ik­ke mindst sy­da­me­ri­kan­ske bag-

Maxi­ma og Willem- Ale­xan­ders første­fød­te blev døbt prin­ses­se Cat­ha­ri­na- Ama­lia i ju­ni 2004, alt­så må­ne­den ef­ter Mary og Fre­de­rik blev gift. Ved då­ben vi­ste Maxi­ma, at hun yn­der at bæ­re ka­rak­te­ri­stisk hår­py­nt. Fo­to: Reu­ters

He­le lan­det var på den an­den en­de, da Mary og Fre­de­rik blev gift den 14. maj 2004. Un­der vi­el­sen i Kø­ben­havns Dom­kir­ke træng­te tå­rer­ne sig frem i Marys øj­ne, da sal­men ’ Eter­nal Love’, som blev sun­get ved hen­des mors be­gra­vel­se, ef­ter Marys eget øn­ske, blev sun­get i kir­ken. Her vin­ker de til de man­ge frem­mød­te på Ama­li­en­borg Slot. Fo­to: Carl Red­he­ad

To år før det dan­ske kron­prins­bryl­lup blev Maxi­ma gift med sin prins Willem- Ale­xan­der. Men Maxi­ma måt­te fle­re gan­ge ha­ve fat i lom­me­tørklæ­det un­der vi­el­sen i sorg over, at hen­des for­æl­dre ik­ke delt­og i bryl­lup­pet. Maxi­mas far hav­de nem­lig en for­tid som vi­celand­brugs­mi­ni­ster i Ar­gen­ti­nas jun­ta. Og det kun­ne den hol­land­ske re­ge­ring ik­ke ac­cep­te­re. I so­li­da­ri­tet med sin mand valg­te Maxi­mas mor og­så at bli­ve væk og­så. Fo­to: Reu­ters

Op­bak­nin­gen til de dan­ske sport­s­u­dø­ve­re er al­tid mas­siv, når Fre­de­rik og Mary er at fin­de på læg­ter­ne. Her er det til de dan­ske hånd­bold­her­rer ved OL i London i 2012. Fo­to: Sø­ren Bid­strup

Hol­land er en stor fod­bold­na­tion. Og Hol­lands kon­ge og dron­ning er al­tid klar til at træk­ke i de or­an­ge far­ver, der er Hol­lands na­tio­nal­far­ver, og hep­pe på lands­hol­det. Her er det til VM i fod­bold i Bra­si­li­en. Fo­to: EPA

Kon­ge­li­ge kvin­der har gen­nem år­hund­re­der haft fo­kus på at for­bed­re for­hold for børn. Og­så i Hol­land, hvor det er de helt un­ge mødre, der har dron­ning Maxi­mas op­mærk­som­hed. Via fon­den Oranje Fonds får de purun­ge mødre hjælp til at få en ud­dan­nel­se og et sted, hvor de kan sø­ge ly. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.