FOR­BIL­LE­DE

Den dan­ske kron­prin­ses­se kan med for­del la­de sig in­spi­re­re af den hol­land­ske dron­ning

BT - - NYHEDER -

grund, der har væ­ret med til at æn­dre det hol­land­ske kon­ge­hus, si­den hun sam­men med Willem- Ale­xan­der blev kro­net til kon­ge og dron­ning den 30. april 2013. de­r­ik og Mary vil skæ­ve til de roy­a­le hol­land­ske kol­le­ger.

» Man kun­ne godt fo­re­stil­le sig, at det dan­ske kron­prin­s­par vil gø­re det lidt på den sam­me må­de, når de kom- hvis no­gen af bar be­fip­pel­se kom­mer til at si­ge » du « til lan­dets kom­men­de kon­ge.

Og­så Willem- Ale­xan­der har et af­slap­pet for­hold til de sti­ve roy­a­le til­ta­le­for­mer. I tid­li­ge­re in­ter­view til hol­land­ske me­di­er har han ud­talt, at han som kon­ge ik­ke vil væ­re ’ pro­tokol­fe­ti­chist’. For­di det vig­tig­ste for kong Wil­lemAle­xan­der er, at folk fø­ler sig godt til­pas, når de er sam­men med ham.

» Det hol­land­ske kon­ge­par er me­get li­ge­frem­me og åb­ne, når de ta­ler med folk. De er me­re ufor­mel­le og kræ­ver ik­ke de of­fi­ci­el­le til­ta­le­for­mer, når folk ta­ler med dem. De åb­ner og­så me­re for, hvad de er vil­li­ge til at ta­le om, når de bli­ver in­ter­viewet, hvor de og­så ta­ler om per­son­li­ge ting som fø­lel­ser­ne ved at skul­le væ­re kron­prins el­ler ej og skul­le over­ta­ge kon­ge­vær­dig­he­den, « me­ner Lars Hov­bak­ke.

Han tror og­så, at bå­de Mary og Fre­de­rik la­der sig in­spi­re­re af de­res hol­land­ske kol­le­ger.

Ud­veks­ler er­fa­rin­ger

» De er me­get på linje med og ken­der hin­an­den godt. De har gen­nem man­ge år ud­veks­let er­fa­rin­ger, der­for er det me­get na­tur­ligt, at de ( Fre­de­rik og Mary, red.) vil se på, hvor­dan de har gjort det i Hol­land, hvor det nye kon­ge­par har lan­ce­ret en ny stil med me­get stor suc­ces. Det be­kræf­ter jo ba­re Kron­prin­s­par­ret her­hjem­me i, at det er den rig­ti­ge vej at gå, når man skal fin­de ud af, hvil­ken stil man skal an­ven­de til sin tid, « me­ner Lars Hov­bak­ke.

Kron­prin­ses­se Mary og hol­land­ske dron­ning Maxi­ma har

fle­re lig­heds­punk­ter. De er beg­ge 43, er født bor­ger­li­ge langt væk fra de lan­de, som de­res prin­ser kom­mer fra.

Fo­to: Pa­tri­ck van Katwi­jk Den hol­land­ske kon­ge­fa­mi­lie yn­der og­så at hol­de vin­ter­fe­rie på ski i de østrig­ske al­per. Her po­se­rer par­ret med de­res tre døtre, prin­ses­se Cat­ha­ri­na- Ama­lia, Ale­xia og Ari­a­ne for fo­to­gra­fer­ne. Af­ta­len mel­lem kon­ge­fa­mi­li­en og me­di­er­ne er, at så la­der fo­to­gra­fer­ne de roy­a­le hol­de re­sten af de­res fe­rie i fred. Fo­to: Reu­ters

Mary har mar­ke­ret sig bå­de lo­kalt, men og­så in­ter­na­tio­nalt som en mar­kant for­ta­ler for kvin­ders og pi­gers ret­tig­he­der. Den dan­ske kron­prin­ses­se er of­te in­vi­te­ret som ta­ler ved stør­re kon­fe­ren­cer, der om­hand­ler dis­se em­ner. Fo­to: Bax Lind­hardt

Den sam­me af­ta­le har det dan­ske kron­prin­s­par. Her po­se­rer Mary og Fre­de­rik i Ver­bi­er i Schweiz sam­men med Chri­sti­an, Isa­bel­la, Vin­cent og Josephine for de dan­ske pres­se­fo­to­gra­fer i for­bin­del­se med vin­ter­fe­ri­en i 2012. Fo­to: EPA

Og­så Mary yn­der at bæ­re py­nt i sit mør­ke hår, der til­træk­ker op­mærk­som­hed. Før­ste gang, Mary bar hår­py­n­ten med blom­ster, var til Chri­sti­ans bar­nedåb. Han er som be­kendt Mary og og Fre­de­riks første­fød­te. Si­den har Mary valgt at bæ­re hår­bån­det ved al­le si­ne fi­re børns bar­nedåb, som her på bil­le­det, hvor prin­ses­se Isa­bel­la blev døbt i Fre­dens­borg Slotskirke. Fo­to: Keld Navn­toft

Og­så Maxi­ma har valgt si­ne fo­ku­s­om­rå­der. Som kron­prin­ses­se blev Maxi­ma pro­tek­tor for iværk­sæt­te­re i Hol­land. Her på bil­le­det, der er fra sid­ste år, del­ta­ger den hol­land­ske dron­ning i forum­met ’ En­tre­pre­n­eurs, in­clu­sion and fu­tu­re’, i Li­ma, Peru. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.