’’

BT - - NYHEDER -

Det hol­land­ske kon­ge­par har i høj grad mo­der­ni­se­ret mo­nar­ki­et i Hol­land Lars Hov­bak­ke, der er hi­sto­ri­ker og

eks­pert i eu­ro­pæ­i­ske kon­ge­hu­se

» Det hol­land­ske kon­ge­par har i høj grad mo­der­ni­se­ret mo­nar­ki­et i Hol­land, « si­ger Lars Hov­bak­ke, der er hi­sto­ri­ker og eks­pert i eu­ro­pæ­i­ske kon­ge­hu­se til BT.

Me­get me­re ufor­mel­le

Der­for er han hel­ler ik­ke i tvivl om, at der kom­mer helt an­dre bol­ler i den roy­a­le sup­pe, når det bli­ver Fre­de­rik og Marys tur til at sæt­te sig på den dan­ske tro­ne. Og at Fre- mer til. For det, der ken­de­teg­ner beg­ge par, er, at de er me­get me­re ufor­mel­le end for­æl­dre­nes ge­ne­ra­tion, « ly­der det fra kon­ge­hu­s­eks­per­ten.

Der er selv­føl­ge­lig en af­grund til for­skel på den tid, hvor hen­holds­vis dron­ning Mar­gret­he i 1972 og den tid­li­ge­re dron­ning Be­a­trix i 1980 blev re­gen­ter, til i dag, hvor kron­prins Fre­de­rik ik­ke så me­get som løf­ter et øjen­bryn,

Kron­prin­ses­se Mary for­tæl­ler med tegn­sprog, at hun har fi­re børn og kvin­den sva­rer med tre fin­gre, hvor man­ge børn hun har. Den lil­le ud­veks­ling fandt sted un­der Marys be­søg på Ma­rie Stopes In­ter­na­tio­nal Cli­nic i Yangon i My­an­mar. Fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.