SÅ­DAN HOL­DE TA B T 10 K G Astrid Krag ’’ ’’

At væ­re sund og til­freds med væg­ten har væ­ret ide­a­let for fi­re kend­te dan­ske­re, der har tabt sig. Her for­tæl­ler de, hvor­dan de er nå­et i mål

BT - - NYHEDER - Pe­ter Øl­holm Hans­son phan@ bt. dk

SUND

Fa­ste­ku­re, ste­nal­der­kost og ju­i­ce- ud­rens­nin­ger. Dan­sker­ne bli­ver kon­stant bom­bar­de­ret med nye, smar­te må­der, de kan ta­be sig på. Det får man­ge til at ind­le­de en fe­brilsk krig mod de over­flø­di­ge ki­lo.

BT har der­for talt med fi­re kend­te dan­ske­re, som al­le har kæm­pet kam­pen. De har fyldt ryg­sæk­ken med værk­tø­jer, de har kun­net bru­ge til at smi­de det over­flø­di­ge fedt. Sam­ti­dig er de og­så ble­vet klo­ge­re på den kunst, det er at hol­de en vægt, der stil­ler dem til­fred­se og ba­gerst i kø­en til de livs­stils­syg­dom­me, der træn­ger sig på i takt med, at nå­len på ba­de­væg­ten dre­jer mod høj­re.

Hver an­den er over­væg­tig

Til­ba­ge i 1987 be­gynd­te Sund­heds­sty­rel­sen at re­gi­stre­re an­tal­let af over­væg­ti­ge dan­ske­re. Al­le­re­de den­gang var an­de­len høj. 30,9 pct. af be­folk­nin­gen var på det tids­punkt mo­de­rat el­ler svært over­væg­ti­ge. Si­den har tal­let væ­ret støt sti­gen­de, og i 2013 var an­de­len rø­get op på 47,4 pct.

Mor­ten Grunwald, Anders Samuelsen, Astrid Krag og Car­sten Ol­sen, Den Skal­de­de Kok, har haft vidt for­skel­li­ge ud­gangs­punk­ter i for­hold til at skul­le ta­be sig. Men fæl­les for dem al­le er, at de har stilet ef­ter sam­me ide­al: At bli­ve til­fred­se, sun­de og frem for alt i stand til at for­val­te en livsstil, der ik­ke får dem til at ry­ge til­ba­ge i kal­o­ri­er­nes vold.

32 år, mf, skat­te- og æl­dre­ord­fø­rer for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne

Da jeg var med i ’ Vild med dans’ sid­ste år, tab­te jeg over 10 ki­lo. Bag­ef­ter blev jeg ved med at ta­be mig, for­di jeg ka­ste­de mig over en ny ud­for­dring: At læ­re at løf­te væg­te or­dent­ligt. Det hand­ler om at gø­re det skægt at få mo­tion. Drop al­le reg­ler og for­bud, der gør hver­da­gen sur. Jeg ken­der mig selv godt nok til at vi­de, at jeg en­der med at spi­se det stør­ste styk­ke ka­ge i pro­test. Tænk på det, du vil op­nå. At væ­re sund, se flot­te­re ud el­ler i mit til­fæl­de: At ha­ve en stram kjo­le på i et stort tv- pro­gram.

Man kan spør­ge sig selv, når ka­gen bli­ver stil­let på bor­det, om man vir­ke­lig har lyst til den ka­ge? Tag en en­kelt bid i ste­det for he­le styk­ket, hvis tran­gen er der. Når man ta­ger ele­va­to­ren el­ler bi­len, kan man spør­ge sig selv, om ik­ke trap­pen el­ler cyk­len var en mu­lig­hed – hvert trap­pe­trin og cy­kel­tur tæl­ler i regn­ska­bet, hvis man vil ta­be sig.

ONS­DAG 18. MARTS 2015

Da Astrid Krag be­gynd­te at dan­se med Thomas Evers Poul­sen ( t. h.) i TV2- pro­gram­met ’ Vild med dans’, røg der 10 kg. Fo­to: Thomas Lek­feldt og David Leth Wil­li­ams

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.