Anders Samuelsen ’’ ’’

BT - - NYHEDER -

47 år, mf, par­ti­le­der i Li­be­ral Al­li­an­ce

Jeg har be­nyt­tet en en­kel me­to­de, når jeg har skul­let ta­be mig. Jeg kal­der den ’ smoo­t­hie- ku­ren’. Jeg drop­per brød og pas­ta og spi­ser en smoo­t­hie til mor­gen­mad og frokost. Om af­te­nen spi­ser jeg kød og sa­lat. Mi­ne smoo­t­hies in­de­hol­der frugt og even­tu­elt no­get spi­nat, avo­ca­do el­ler in­ge­fær. Det van­ske­li­ge er at hol­de væg­ten. Jeg be­nyt­te­de mig af ku­ren sid­ste år, og jeg har brugt den igen ef­ter nytår for at smi­de lidt ki­lo. Det af­gø­ren­de er at und­gå at fal­de til­ba­ge i de gam­le va­ner, for så kom­mer ki­lo­e­ne til­ba­ge. Mi­ne dår­li­ge va­ner har væ­ret brød, pas­ta og slik. Jeg kø­rer rig­tig me­get rundt, og så er det nemt at ta­ge de hur­ti­ge kal­o­ri­er. Så går det galt. Man skal kun­ne si­ge nej, og det er fak­tisk svært. Der er fri­stel­ser for mig overalt i lø­bet af da­gen: til mø­der, i bi­len og læk­kert brød til ma­den. Først skal man smi­de nog­le ki­lo, og så gæl­der det om at ju­ste­re sin livsstil. Jeg for­sø­ger at lø­be, hvis det på no­gen må­de kan la­de sig gø­re. Det hand­ler om at få det lagt ind i en fast ryt­me. At stå op og lø­be en tur, in­den man går i gang. La­ver man den, hvor man si­ger, ’ jeg gør det i lø­bet af ugen’, går det galt.

Anders Samuelsen be­nyt­ter sig af en ’ smoo­t­hie- kur’. Sid­ste år røg der 15 ki­lo. Fo­to: Nils Meilvang og Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.