’’

BT - - NYHEDER - Fo­to: Anders De­bel Han­sen og Thomas Lek­feldt

Den men­tale del er svær. Man kan godt læg­ge va­ner­ne til si­de i en pe­ri­o­de. Men på et el­ler an­det tids­punkt fal­der man ube­mær­ket i igen. Jeg kan varmt an­be­fa­le at få en co­ach el­ler en psy­ko­log, hvis man har svært ved det men­tale. For man ved of­te ik­ke, hvor­dan man er op­pe i ho­ve­d­et. En god tom­mel­finger­re­gel, jeg har brugt, er at la­de væ­re med at spi­se pas­ta og kød el­ler kar­to­f­ler og kød sam­men. Man kan sag­tens spi­se det, men så kan man spi­se pasta­en sam­men med en grønt­sags­ret. Hvis man vil la­ve no­get mad, man bli­ver til­freds med, skal man kø­be de råva­rer, der er i sæ­son. Det er det bed­ste og bil­lig­ste. Så får man au­to­ma­tisk en va­ri­e­ret kost og for­ny­er sig.

En fed­me­o­pe­ra­tion og en co­ach har hjul­pet Car­sten Ol­sen med at ta­be sig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.