Yes, vi fandt stor

En tøm­rer, en skor­stens­fe­jer og en sko­v­fo­ged fandt sølv­da­le­re fra 1600- tal­let med me­tal­de­tek­tor

BT - - NYHEDER - Pe­ter Vo­er­gaard pe­vo@ bt. dk

FUND PÅ FAL­STER

Tøm­re­ren Martin Bo Nielsen hav­de blot ejet en me­tal­de­tek­tor en uge, da det lyk­ke­des ham at fin­de en sølv­da­ler- skat på Fal­ster.

Sam­men med skor­stens­fe­je­ren Martin Nielsen og sko­v­fo­ge­den Tor­ben Ny­mand har den nystar­te­de ama­tørar­kæ­o­log Martin Bo Nielsen gjort et op­sigtsvæk­ken­de fund på en mark ved Ore­næs på det nord­li­ge Fal­ster. Ved det før­ste bip fra me­tal­de­tek­to­ren fandt Martin Bo Nielsen en stor sølv­da­ler, for­tæl­ler han.

» Jeg råb­te alt, hvad jeg kun­ne til Martin ( Vin­ding Nielsen, red.), ’ Jeg har fun­det en vikin­ge­mønt’, « for­tæl­ler den 36- åri­ge tøm­rer. sen i en pres­se­med­del­el­se om det, der vi­ste sig at bli­ve den stør­ste sølv­da­ler- skat fun­det på Fal­ster.

» Vi af­tal­te, at de skul­le fort­sæt­te med at af­sø­ge mar­ken for at af­græn­se fund- om­rå­det og fin­de mest mu­ligt, in­den vi kon­tak­te­de lod­se­je­ren og fik lov til at ud­gra­ve om­rå­det, « for­tæl­ler Anders Ras­mus­sen.

Gra­vet ned i en ki­ste

Da udgravningen var over­stå­et, hav­de 75 sølv­da­le­re og nog­le frag­men­ter af et pragt­bæl­te af sølv set da­gens lys. Her­lig­he­der, der for­modent­lig var gra­vet ned i en ki­ste.

» Vi har fun­det en hånd­fuld rust­ne jer­n­nag­ler un­der udgravningen, og det ty­der på, at skat­ten blev gra­vet ned i en ki­ste af træ, som nu er for­s­vun­det, « si­ger Anders Ras­mus­sen.

Na­tio­nal­mu­se­ets mu­se­ums­in­spek­tør og mønt­eks­pert Mi­cha­el Mär­cher er im­po­ne­ret over de man­ge sto­re mønt­er, der sam­men­lagt ve­jer me­re end to ki­lo.

» Der er ta­le om sølv­da­le­re, som var 1600- tal­lets in­ter­na­tio­na­le hår­de han­delsva­lu­ta. Mønt­er­ne i skat­ten er præ­get i tids­rum­met 1593- 1650, og cir­ka en tred­je­del af mønt­er­ne kom­mer fra Ne­der­lan­de­ne, « si­ger Mi­cha­el Mär­cher. Iføl­ge ham ud­gjor­de mønt­er­ne så stor en sum, at det var no­get, som den al­min­de­li­ge bon­de ik­ke var i be­sid­del­se af.

Pri­sen på fem go­de ok­ser

» Da­le­re var 1600- tal­lets svar på 1.000- kro­ne­sed­len, og skat­tens da­ti­di­ge kø­be­kraft sva­re­de til et par årsløn­nin­ger for en ar­bejds­mand el­ler pri­sen på fem go­de ok­ser, « si­ger han.

Det er dog ik­ke før­ste gang, at no­gen fin­der skat­te på sam­me mark. I 1940er­ne blev der fun­det to kniv­ske­der af sølv og to så­kald­te sølv­stok­ke­bæl­ter - bæl­ter bå­ret af for­nem­me kvin­der i re­næs­san­cen. De ve­jer i alt næ­sten 600 gram og er ud­stil­let på Na­tio­nal­mu­se­et. Det vi­des ik­ke med sik­ker­hed, om fun­det i 1940er­ne og fun­det i år hø­rer sam­men.

ONS­DAG 18. MARTS 2015

Fra ven­stre ses de tre fin­de­re Martin Bo Nielsen, Martin Vin­ding Nielsen, Tor­ben Ny­man.

Øverst tv.: Sølv­da­ler slå­et un­der den tysk- ro­mer­ske kej­ser Ru­dolf den 2. i 1603. Ne­derst tv.: Sølv­da­ler slå­et i Salz­burg i Østrig i 1620. Øverst th.: Sølv­da­ler slå­et i Østrig i 1621 un­der ær­ke­hertug Leopold. Al­le mønt­er er fun­det med me­tal­de­tek­tor ved Ore­næs på Fal­ster og er en del af en mønt­skat med i alt 75 da­le­re af sølv. Skat­ten er gra­vet ned om­kring år 1650. Mønt­er­ne ve­jer til­sam­men me­re end to ki­lo og er da­ne­fæ. Da­ler­ne må­ler 4 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter og ve­jer knap 30 gram. Fo­to: Anders Ras­mus­sen, Mu­se­um Lol­land- Fal­ster

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.