Jan red­de­de sin svi­ger­mors liv

Jan er no­mi­ne­ret til ’ Årets Hjer­te­red­der’ ef­ter hur­tig ind­sats med hjer­te­mas­sa­ge og kun­stigt ån­de­dræt

BT - - NYHEDER - Dor­te Han­sen doh@ bt. dk Jans svi­ger­mor blev kørt til Rigs­ho­spi­ta­let med am­bu­lan­ce. Ar­kiv­fo­to: Scan­pix

FØRSTE­HJÆLP

Hjer­te­for­e­nin­gen hyl­der i dag 37 dan­ske­re, der har red­det et an­det men­ne­skes liv. De 37 er no­mi­ne­ret til pri­sen ’ Årets Hjer­te­red­der 2015’.

En af dem er den 56- åri­ge land­brugs­ma­skin­me­ka­ni­ker Jan Folk­mann fra Lil­le Skens­ved.

En nat i juli sid­ste år gav han sin 76- åri­ge svi­ger­mor liv­red­den­de første­hjælp.

» Jeg jo­ker jo lidt med her bag­ef­ter, at jeg har kys­set med svi­ger­mor, « for­tæl­ler han over te­le­fo­nen.

Det var dog ik­ke for sjov den nat i juli, hvor han blev væk­ket af sin 17- åri­ge dat­ter.

Var dår­lig om da­gen

Tid­li­ge­re på da­gen hav­de Jans svi­ger­mor An­ni Ras­mus­sen haft det lidt dår­ligt. Hun hav­de no­get tryk­ken for bry­stet og ka­ste­de lidt op. Om af­te­nen brok­ke­de hun sig over, at hun ik­ke hav­de få­et det bed­re. Ved mid­nat­s­tid gik he­le fa­mi­li­en i seng.

» Hen ad 01- ti­den om nat­ten hø­rer min ko­ne et un­der­ligt støn­ne­ri i stu­en, hvor svi- ger­mor lig­ger og sover. Men min ko­ne Hel­le kan slet ik­ke kom­me i kon­takt med hen­de, « for­tæl­ler Jan Folk­mann om den dra­ma­ti­ske nat.

I mel­lem­ti­den var og­så den 17- åri­ge dat­ter stå­et op, for­di hun hav­de hørt det sam­me som sin mor. Hun fik væk­ket Jan Folk­mann, der gik i gang med at gi­ve sin svi­ger­mor hjer­te­mas­sa­ge og kun­stigt ån­de­dræt, mens Hel­le rin­ge­de 112.

Der er kun én vej

» Vi er jo nødt til at gø­re et el­ler an­det, hun har in­gen vind og in­gen puls. Li­ge in­den man be­gyn­der på det, tæn­ker man da, ’ hvad skal vi?’ Men der er jo kun én vej, og det hand­ler om at få liv i hen­de igen, « for­tæl­ler fa­mi­li­ens hand­le­kraf­ti­ge far­mand, der un­der sin læ­re­tid for 36 år si­den var på et første­hjælp­s­kur­sus.

» Men den­gang stod man jo og fni­ste lidt ad ham, der skul­le pu­ste i duk­ken, « si­ger Jan Folk­mann.

På trods af at han al­drig tid­li­ge­re har haft brug for lær­dom­men fra den­gang, var der al­li­ge­vel no­get, der hav­de sat sig fast. Hvor man­ge pump på bryst­kas­sen og pust i lun­ger­ne, der var kor­rekt, var han ik­ke sik­ker på, men det holdt

ONS­DAG 18. MARTS 2015 ham ik­ke til­ba­ge. Og snart var der hjælp at hen­te fra alarm­cen­tra­len, der send­te en am­bu­lan­ce og gu­i­de­de fa­mi­li­en igen­nem den liv­gi­ven­de første­hjælp.

Fik gang i hjer­tet igen

Jan Folk­mann fort­sat­te med hjer­te­mas­sa­ge og kun­stigt ån­de­dræt, ind­til am­bu­lan­ce­fol­ke­ne kom og kun­ne ta­ge over med hjer­testar­te­ren. Det lyk­ke­des dem at få gang i An­ni Ras­mus­sens hjer­te igen, og hun trak selv vej­ret he­le vej­en ind til Rigs­ho­spi­ta­let.

Her kom hun på ope­ra­tions bor­det med det sam­me og fik en bal­lon­ud­vi- del­se. Jan Folk­manns svi­ger­mor hav­de haft en blod­prop i ven­stre si­de af hjer­tet og hav­de haft et hjer­te­stop.

På ho­spi­ta­let fik fa­mi­li­en at vi­de, at var der ik­ke ble­vet gi­vet første­hjælp, hav­de hun ik­ke over­le­vet. I dag har An­ni Ras­mus­sen det fint og er be­gyndt at kø­re bil igen, for­tæl­ler Jan Folk­mann.

Det er de over­le­ven­de el­ler de­res fa­mi­lie­med­lem­mer, der har no­mi­ne­ret de 37 hjer­te­red­dere til at bli­ve ’ Årets Hjer­te­red­der 2015’. Et dom­mer­pa­nel har valgt årest vin­der, der bli­ver kå­ret i Hjer­te­for­e­nin­gens tv- show ’ Char­lies Hjer­te­gal­la’ lør­dag den 28. marts.

Hjer­te­for­e­nin­gen har mod­ta­get 37 hi­sto­ri­er om men­ne­sker, der har red­det an­dres liv. De har gi­vet et an­det men­ne­ske hjer­te­mas­sa­ge og til­kaldt hjælp. De 37 hi­sto­ri­er er indstil­let til pri­sen ’ Årets Hjer­te­red­der 2015’. Hjer­te­for­e­nin­gen øn­sker sam­men med Østif­ter­ne og Dansk Industri at tak­ke de man­ge red­dere. Der­for er hjer­te­red­der­ne sam­men med de red­de­de per­so­ner in­vi­te­ret til et hyl­destar­ran­ge­ment i In­du­stri­ens Hus i dag. Her vil sku­e­spil­ler og tv- vært Pe­ter My­gind med­vir­ke til at gi­ve al­le de frem­mød­te hjer­te­red­dere den præ­sen­ta­tion og an­er­ken­del­se, de har fortjent. Han har selv tid­li­ge­re haft brug for at mod­ta­ge liv­gi­ven­de første­hjælp. Kårin­gen af ’ Årets Hjer­te­red­der 2015’ fin­der sted i Hjer­te­for­e­nin­gens tv- show ’ Char­lies Hjer­te­gal­la’ lør­dag den 28. marts kl. 21 til ca. 23.30. Showet er et ind­sam­lingsshow, der sen­des li­ve på TV 2 Char­lie.

Jan Folk­mann ( t. v.) sam­men med sin svi­ger­mor An­ni Ras­mus­sen ( mid­ten) og sin ko­ne Hel­le ( t. v.). Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.