Valg­gy­ser

BT - - NYHEDER -

VALG I IS­RA­EL

De før­ste exit­polls fra val­get i Is­ra­el pe­ger på dødt løb mel­lem de to spids­kan­di­da­ter - den nu­væ­ren­de præ­si­dent Benjamin Ne­ta­ny­a­hu fra det kon­ser­va­ti­ve par­ti Li­kud og Isaac Herzog fra Den Zi­o­ni­sti­ske Uni­on.

Det for­tæl­ler Ber­ling­s­kes mel- le­møst­kor­re­spon­dent Al­lan Sø­ren­sen, som er i Tel Aviv, hvor han føl­ger val­get tæt.

Man­ge tviv­le­re

» I de før­ste exit­polls gi­ver to af de is­ra­el­ske tv- ka­na­ler 27 man­da­ter til Li­kud og Den Zi­o­ni­sti­ske Uni­on, mens den tred­je tv- ka­nal gi­ver 28 man­da­ter til Benjamin Ne­ta­ny­a­hus Li­kud- par­ti og 27 til Isaac Herzog, « si­ger han.

Der har op til val­get væ­ret man­ge tviv­le­re, og der­for er re­sul­ta­tet ven­tet med spæn­ding. Det ser umid­del­bart ud til, at de fle­ste af dis­se væl­ge­re har stemt på de sto­re par­ti­er, for­tæl­ler Al­lan Sø­ren­sen.

Han op­hol­der sig i Tel Aviv, hvor Den Zi­o­ni­sti­ske Uni­on hol­der til på val­gaf­te­nen, og her er på in­gen må­de fest, for­tæl­ler han. BNB

Den nu­væ­ren­de præ­si­dent Benjamin Ne­ta­ny­a­hu fra det kon­ser­va­ti­ve par­ti Li­kud. Fo­to: EPA Isaac Herzog, le­der af Den Zi­o­ni­sti­ske Uni­on. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.