Gam­le na­bo­er syn­ger

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

NY DUO

På Man­hat­ten var Sting og Paul Si­mon na­bo­er for en kort be­mærk­ning. Og da de to san­ge­skri­ve­re og so­li­ster så rend­te ind i hin­an­den til en 2013- støt­te­kon­cert i de­res fæl­les hjem­by, lå idéen li­ge til høj­re­be­net: » Lad os syn­ge sam­men. «

» Al­le­re­de som dreng sang jeg med på Pauls san­ge, når de kom i ra­dio­en. Og min stem­me lå den­gang na­tur­ligt til Art Gar­fun­kels har­moni­stem­mer, « for­tæl­ler 63- åri­ge Sting i et in­ter­view med avi­sen New Ze­aland He­rald.

Og selv­om Paul Si­mon er 10 år æl­dre end Sting, så har han og­så al­tid haft et godt øre til sin yn­gre kol­le­gas ma­te­ri­a­le.

» Der er så­mænd ik­ke så stor for­skel på vo­res stil og ma­te­ri­a­le. In­spira­tio­nen kom­mer fra den sam­me rock og doo- wop, « si­ger Paul Si­mon så­le­des til avi­sen.

Størst bag­ka­ta­log

Selv­om Sting har hit­tet bå­de som so­list og som med­lem af grup­pen The Police er Paul Si­mons bag­ka­ta­log be­ty­de­ligt stør­re. Han be­gynd­te som be­kendt i 60er­ne sam­men med

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.