’’

BT - - KULTUR -

Vi er nok nog­le for­æl­dre, der for­sø­ger at få afk om­met til at kig­ge væk fra iPa­den, com­pu­te­ren, tv- skær­men og mo­bi­len og for­dy­be sig i en RIG­TIG bog

HVAD SKAL DET dog ik­ke en­de med, fri­stes man til at tæn­ke, når man selv me­ner at ken­de op­skrift en på de rig­ti­ge og vig­ti­ge fri­heds­in­ter­es­ser. Læs­ning, f. eks. I rig­ti­ge bø­ger, alt­så. Det hit­ter, og det smit­ter. Men no­get ty­der på, det en­der ret godt. I hvert fald vi­ser un­der­sø­gel­ser, at vo­res børn gi­der læ­se. Og ik­ke kun på net­tet. De læ­ser langt me­re end børn for 10 år si­den, selv om vo­res børn og un­ge nær­mest har haft iPad’en mon­te­ret fast til krop­pen, si­den de fyld­te to. For de små – og især de lidt stør­re – er der nok at ta’ for sig af, når det kom­mer til kva­li­va­re­lit­te­ra­tur, og li­ge nu strøm­mer en bøl­ge af bog- ba­ske­re i gen­ren ung­doms­lit­te­ra­tur - ’ yo­ung- adult fi ction’, som vi på godt dansk kal­der gen­ren - ind over lan­det. Smit­tet af sto­re­bror USA. Og med ret­te, ly­der det fra Chri­sti­an Bach, mar­keds­ansvar­lig for bør­ne- og ung­doms­bø­ger på Gyl­den­dal.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.