Kor­rup­te be­tjen­te

BT - - TV - ACTION

Orin Boyd er en hårdt­slå­en­de po­li­ti­mand fra De­troit, der er be­ryg­tet for si­ne hånd­fa­ste og ut­ra­di­tio­nel­le me­to­der. Da Boyds for­søg på at lø­se en gid­sel­tag­ning på den hår­de må­de mis­lyk­kes, be­nyt­ter po­li­ti­le­del­sen chan­cen til at de­gra­de­re Boyd. Han bli­ver for- fl yt­tet til et barsk di­strikt og bli­ver sam­ti­dig tvun­get til at gå i te­ra­pi for sin vre­de. Den te­ra­pi får Boyd dog hur­tigt sat en stop­per for, og snart er han på spo­ret af kor­rup­te kol­le­gers lys­sky ak­ti­vi­te­ter. De kor­rup­te po­li­ti­mænd plan­læg­ger en stor her­o­in­han­del med gangste­ren Lat- rell Wal­ker, men Boyd op­da­ger, at Wal­ker ik­ke er alt, hvad han ud­gi­ver sig forat væ­re. Boyd og Wal­ker bli­ver nu et uma­ge mak­ker­par i kam­pen for at af­slø­re de lov­lø­se po­li­ti­folk. Fil­men er in­stru­e­ret af polsk­fød­te An­drzej Bart­kowi­ak, der gen­nem 25 år var fo­to- graf på en ræk­ke sto­re Hol­lywood- pro­duk­tio­ner. Men som 50- årig de­bu­te­re­de han i 2000 som spil­le­fi lms­in­struk­tør af actionfi lmen ” Ro-

Med­vir­ken­de:

Ste­ven Se­a­gal spil­ler den bar­ske po­li­ti­mand Orin, der har si­ne egen må­de at ud­fø­re sit ar­bej­de på. Se­a­gal, der nu er 62 år, har si­den sin de­but i 1988 bå­de pro­du­ce­ret og spil­let med i man­ge actionfi lm, hvor han spil­ler rol­ler af den me­re hårdt­slå­en­de slags. Fo­to: SBS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.