’ DU HAR BLOD PÅ HÆN­DER­NE’

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 12 år si­den 2003:

LØVEN 22.07 - 22.08 Hand­le­kraft spla­ne­ten Mars står sær­de­les po­si­tivt til dit tegn i dag. Det gæl­der om at væ­re frisk og be­gyn­de at ta­ge nog­le nye ini­ti­a­ti­ver. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:**** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Der er en åb­ning for dig til at kom­me vi­de­re i dit ar­bejds­liv, hvis og så­fremt du vil og øn­sker det. Vær ven­ligst ik­ke fo­ku­se­ret på små­ting! Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:*** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Jo me­re du gi­ver ud­tryk for di­ne fø­lel­ser og be­hov, jo bed­re vil di­ne om­gi­vel­ser kun­ne for­stå dig og der­med bed­re kun­ne hjæl­pe dig. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Det gæl­der om at slip­pe for­ti­den, for at det nye, som du ger­ne øn­sker dig, skal kun­ne ske. Kig ven­ligst frem og ik­ke til­ba­ge. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Du kan let ha­ve det med at spre­de dig over me­re end godt er. I dag gæl­der det om at sam­le al­le di­ne trå­de og kon­cen­tre­re dig om det væ­sent­li­ge. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du kan glæ­de dig over dig selv og din egen frem­drift . Du har i den sid­ste tid knok­let hårdt, og du fortje­ner den op­bak­ning, du op­le­ver i dag. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Hav, vand el­ler sa­ger derom­kring er ak­tu­elt. Og­så rej­ser el­ler uden­lands­op­le­vel­ser fri­ster. Du har lyst til at hand­le im­pulsivt. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** FISKENE 19.02 - 19.03 Ik­ke ti vil­de he­ste kan få dig til at gø­re no­get i dag, som du ik­ke selv har lyst til. Du er god til at sæt­te græn­ser og til at si­ge nej. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:****

127). ( Svær 15). ( Mid­del 9). ( Nem

Ak­ti­vi­ster ka­ster rød ma­ling på stats­mi­ni­ster Anders Fogh Ras­mus­sen uden for Chri­sti­ans­borg. De gør det i pro­test mod re­ge­rin­gens hold­ning til Irak­kri­gen og rå­ber sam­ti­dig: ’ Du har blod på hæn­der­ne’.

Fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.