E

BT - - SPORTEN - STA­TUS PÅ KON­FLIK­TEN

GÅRS­DA­GENS PRES­SE­MØ­DE I

DBU, hvor land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen skul­le ud­ta­ge trup­pen til test­kam­pe­ne mod USA og Frank­rig 25. og 29. marts, var imø­de­set med spæn­ding, for­di den ver­se­ren­de kon­flikt mel­lem DBU og Spil­ler­for­e­nin­gen om en ny lands­holds­af­ta­le, vil­le bli­ve et stort te­ma.

MED MOR­TEN OL­SENS

an­non­ce­ring af, at han stop­per som land­stræ­ner, når hans kon­trakt ud­lø­ber i 2016, trå­d­te kon­flik­ten og de kom­men­de land­skam­pe dog plud­se­lig i bag­grun­den.

PAR­TER­NE FOR­HAND­LE­DE HE­LE

da­gen i går, og i af­tes meld­te DBU- di­rek­tør Claus Bret­ton- Mey­er ud, at for­hand­lin­ger­ne fort­sæt­ter i dag.

si­de 19.

SE TRUP­PEN PÅ BT. DK FØL­GER FOR­HAND­LIN­GER­NE

mel­lem DBU og Spil­ler­for­e­nin­gen i dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.