DIPLO­MA­TEN

Det er i in­di­ka­tio­ner­ne og alt det us­ag­te, man skal fin­de den vir­ke­li­ge år­sag til Mor­ten Ol­sens exit fra land­stræ­nerjob­bet

BT - - SPORTEN - OL­SEN- EXIT Jep­pe Mel­chi­or Mik­kel­sen & Sø­ren Hang­høj Kristensen je­mi@ spor­ten. dk, srkr@ ber­ling­s­ke. dk

Mor­ten Ol­sens for­hold til le­del­sen i DBU er i den kol­de en­de af ska­la­en. Den præ­mis lå som en fug­tig dy­ne un­der gårs­da­gens pres­se­mø­de, hvor Ol­sen of­fent­lig­gjor­de sin be­slut­ning om at stop­pe som land­stræ­ner næ­ste som­mer.

De uhel­di­ge og upro­fes­sio­nelt hånd­te­re­de sa­ger har væ­ret for man­ge, og sam­ti­dig er Ol­sen grad­vist ble­vet frem­medog umyn­dig­gjort af uni­o­nen.

Land­stræ­ne­ren er imid­ler­tid en mand med styr på tun­gebån­det. Selv om han sik­kert har lyst til at frem­læg­ge de vir­ke­li­ge år­sa­ger til hans far­vel, dan­ser han ele­gant på diplo­ma­tiets li­ne. Uden at si­ge for me­get, men sta­dig si­ge lidt.

Sandheden i det us­ag­te

Der­for er det imel­lem linjer­ne på Ol­sens svar, sandheden lig­ger. I det us­ag­te. Ol­sen vil ek­sem­pel­vis ik­ke kom­men­te­re på, om han fø­ler, han er ble­vet ta­get med på råd af DBU- top­pen i de se­ne­ste uger og må­ne­der. Sam­ti­dig slår han hårdt på den pro­fes­sio­nel­le re­la­tion, han har med di­rek­tør Claus Bret­ton- Mey­er og den øv­ri­ge DBU- le­del­se.

BT har sam­let en hånd­fuld af spørgs­må­le­ne til og sva­re­ne fra Mor­ten Ol­sen på gårs­da­gens pres­se­mø­de. Spørgs­mål og svar, der pe­ger i ret­ning af Ol­sens vir­ke­li­ge be­væg­grun­de for far­vel’et til land­stræ­nerjob­bet ef­ter 15 år på po­sten. Hvis du – kæ­re læ­ser – vel at mær­ke læ­ser mel­lem linjer­ne.

» Det har jeg in­gen kom­men­ta­rer til. «

» Det er hel­ler ik­ke sik­kert, at jeg be­hand­ler al­le godt nok. Jeg skal ha­ve en fø­lel­se af, at vi er pro­fes­sio­nel­le, og at vi ar­bej­der i sam­me ret­ning. Jeg be­hø­ver ik­ke væ­re ven­ner med folk. «

» Nej, alt­så jeg har det så­dan, at så læn­ge vi har sam­me mål­sæt­ning og vi er pro­fes­sio­nel­le og bræn­der for det, som vi skal ud at gø­re, så er det dét. Fod­bold­spil­le­re be­hø­ver hel­ler ik­ke at væ­re fan­ta­stisk go­de ven­ner. Jeg si­ger ik­ke, at jeg er dår­li­ge ven­ner med dem, der er le­de­re el­ler no­get, men det hand­ler om, at du er pro­fes­sio­nel, og at du i den po­si­tion, du nu en­gang er i, gør alt for at kva­li­fi­ce­re dig til slut­run­den. «

» Jeg skal for­sø­ge at få de bed­ste for­hold un­der de øko­no­mi­ske be­tin­gel­ser, der er. Og væ­re med til at præ­ge. Hvis jeg ik­ke får det igen­nem, jeg kun­ne tæn­ke gør hol­det fem pro­cent bed­re, skal jeg da væ­re util­freds og tryk­ke på knap­per bå­de in­ter­nt og ek­ster­nt. For det hand­ler om Fod­bold­dan­mark - ik­ke ba­re om nog­le få men­ne­sker. «

» I det sto­re he­le har pro­fes­sio­na­lis­men vel­sag­tens væ­ret der. Men det er klart, at kom­mer der nye folk til, skal der og­så væ­re en ind­læ­rings­tid. An­dre har væ­ret i job­bet i læn­ge­re tid, og det er selv­føl­ge­lig op til os at væ­re med til at sty­re og gi­ve in­put. Så­dan er det i al­le for­hold. «

ON OSNDSADGA 1G8 1.8 M. MAARRTTSS 2 2001155

Mor­ten Ol­sen sag­de det me­ste mel­lem linjer­ne, da han i går blev ud­s­purgt om sit for­hold til DBU- le­del­sen.

Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.