Kend­te til Ol­sens stop før DBU- top

Mor­ten Ol­sens tid­li­ge­re chef Jim Stjer­ne Han­sen blev ori­en­te­ret om stop­pet før DBUs nu­væ­ren­de di­rek­tør

BT - - SPORTEN - VID­STE BE­SKED Sø­ren Hang­høj Kristensen srkr@ spor­ten. dk Fo­to: David Leth Wil­li­ams

Mor­ten Ol­sen sag­de i går sit land­stræ­nerjob op fra som­me­ren 2016. Hans op­si­gel­se kom til DBU- for­mand Jesper Møller blot en halv ti­me, in­den re­sten af Dan­mark fik be­sked på et pres­se­mø­de, hvis egent­li­ge for­mål var at præ­sen­te­re trup­pen til de kom­men­de ven­skabs­kam­pe mod USA og Frank­rig.

Ol­sens op­si­gel­se kom som et chok for DBU. For­man­den var den før­ste og ene­ste i uni­o­nen, der fik no­get at vi­de. Mor­ten Ol­sens nær­me­ste chef, DBU- di­rek­tør Claus Bret­ton- Mey­er, var end ik­ke in­for­me­ret.

Det var Mor­ten Ol­sens tid­li­ge­re chef der­i­mod. Mens den nu­væ­ren­de DBU- top blev holdt i mør­ket, var man­den, der i sin tid an­sat­te Ol­sen som land­stræ­ner, DBUs tid­li­ge­re ge­ne­ral­se­kre­tær Jim Stjer­ne Han­sen, fuldt in­for­me­ret om land­stræ­ne­rens pla­ner.

» Mor­ten hav­de for­talt mig, han vil­le stop­pe, « si­ger Jim Stjer­ne Han­sen til BT.

Hvor lang tid har du vidst, at Mor­ten vil­le stop­pe?

» Ik­ke så lang tid, men jeg vid­ste det godt in­den i dag ( i går, red.), « ly­der det fra Jim Stjer­ne Han­sen, der hy­re­de Mor­ten Ol­sen som dansk land­stræ­ner i 2000 og si­den for­læn­ge­de hans kon­trakt fle­re gan­ge.

Vil­le ha­ve få­et et var­sel

Jim Stjer­ne Han­sen stop­pe­de som ge­ne­ral­se­kre­tær i DBU 31. de­cem­ber 2013. Han blev få må­ne­der se­ne­re af­løst af Claus Bret­ton- Mey­er, der fik ti­tel af ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør. Si­den har de to haft vis­se ue­nig­he­der, og det har de og­så, når det gæl­der be­hand­lin­gen af Mor­ten Ol­sen. De se­ne­ste uger og må­ne­der har uni­o­nen grad­vist fros­set land­stræ­ne­ren ud på en må­de, Jim Stjer­ne Han­sen langt­fra bi­fal­der.

» Det var ik­ke så­dan, jeg gjor­de el­ler vil­le ha­ve gjort. Jeg me­ner, jeg gjor­de det rig­ti­ge, og så be­hø­ver jeg ik­ke si­ge me­re. Men i mi­ne øj­ne er land­stræ­ne­ren DBUs vig­tig­ste med- ar­bej­der, og der­for er det vig­tigt, at han tri­ves, « si­ger han.

Mor­ten Ol­sen sag­de op med få mi­nut­ters var­sel til DBUs for­mand – ik­ke til di­rek­tø­ren, som er hans nær­me­ste chef. Kun­ne Ol­sen ha­ve sagt op på den må­de i din tid?

» Nej, jeg be­trag­ter vo­res for­hold som af en så­dan ka­rak­ter, at han hav­de gi­vet mig et vist var­sel, in­den han gik til of­fent­lig­gø­rel­se. «

Gør det ondt på dig at se den exit, Mor­ten Ol­sen nu får?

» Jeg ærg­rer mig på dansk fod­bolds veg­ne. Bå­de over den spillerkonflikt, vi har, og den exit, Mor­ten Ol­sen umid­del­bart får. Men omvendt kan han nå at gø­re den exit til no­get ene­stå­en­de, hvis han slut­ter med en slut­run­de­del­ta­gel­se, hvor det he­le be­gynd­te – i Frank­rig, « på­pe­ger Jim Stjer­ne Han­sen med hen­vis­ning til EM- slut­run­den i 1984, da lands­hol­det med Mor­ten Ol­sen som an­fø­rer brød igen­nem lyd­mu­ren.

Jim Stjer­ne Han­sen var ge­ne­ral­se­kre­tær i DBU i 25 år, in­den han ved ud­gan­gen 2013 trå­d­te til­ba­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.